Zde, ve Dvoře Králové n. L., se učňovské školství začalo postupně budovat díky n.p. Tiba. Už v roce 1948 vznikl Školní závod – Strž, po znárodnění bělidla továrny J. Hrocha, začleněný do původního Tibatexu, později n.p. Tiba. Ve stejném čase byla nedaleko závodu, v budově starého Domova mládeže PŠT (dříve městský starobinec) zřízena Podniková základní učňovská škola n.p. Tiba. Postupně se začaly učit různé profese: V roce 1949 pokračovala výstavba Školního závodu a rozběhla se dvouletá výuka učňů v oboru tiskař tkanin na závodě Zálabí, v letech 1950-53 výuka v oboru bělič v závodě Strž a kovoobráběčů na SGO Slovany.

V té době byl zřízen Domov mládeže v Hakenově ulici, který byl v roce 1955 přestěhován do budovy školy OU na Slovanech. Také Podniková základní učňovská škola se přestěhovala tamtéž. V roce 1958 byla zřízena učňovská dílna pro tkadleny a seřizovače na závodě Zálabí. PZUŠ byla zrušena a učni přešli do Státní učňovské školy v budově bývalé budovy OŠ. Připravovala budoucí běliče, úpraváře, barvíře, strojní a filmové tiskaře, rytce, tkalce a přadláky.

Pro ubytování učňů byl vybudován a otevřen nový Domov mládeže v ulici Zd. Nejedlého (180 lůžek). Škola  zůstala na Slovanech až do roku 1996 a výcviky učňů byly prováděny na závodech Tiby Zálabí, Vorlech, Strž, Pod Nádražím a Slovanech.

Od 1. 9. 1979 bylo generálním ředitelstvím Bavlnářského průmyslu zřízeno SOU bavlnářského průmyslu z bývalého SOU n.p. Tiba, n.p. Mileta a n.p. Strojtex, v němž byly tyto učební obory: tkadlena, přadlena, rytec kovů, textilní chemik pro potiskování a úpravu textilií a obráběč kovů, později i obor výroba konfekce.

K 1. 9. 1982 se domov mládeže SOU přestěhoval do Koněvovy ulice (dnešní Úřad práce) a k 1. 9. 1988 byl přemístěn do nového domova mládeže ul. Zd. Nejedlého (180 lůžek).

Pro učně bylo 1. 9. 1986 předáno do užívání nové stravovací zařízení vedle Domova mládeže v hodnotě 10 mil. Kč a toto vzhledem k velké kapacitě sloužilo i žákům a učitelům gymnázia. Zároveň se realizovala výstavba Domova mládeže v areálu SOU a sportovního hřiště, dokončená v roce 1988.

V roce 1990 byl zaveden obnovený 3-letý obor Seřizovač textilních strojů, obor Obráběč kovů byl nahrazen oborem strojní mechanik. Vznikl i obor Švadlena, později přeměněn na Dámskou krejčovou.

Učni se mohli v zájmových kroužcích účastnit celé řady kulturních a sportovních akcí. SOU ve Dvoře Králové n. L. bylo pověřováno pořadatelstvím Společenské akademie, dále sportovních krajských nebo celorezortních soutěží. Opravdu bohatá a různorodá byla činnost žáků i v mimoškolních aktivitách, kde učni získávali celou řadu ocenění v rámci Ministerstva průmyslu ČSR nebo Bavlnářského průmyslu.

V těch letech se v SOU Bavlnářského průmyslu realizovala výuka 500 žáků pro 13 národních podniků v šesti 3-letých oborech, ve 2-letém učebním oboru Výroba konfekce. Vzhledem k některým oborům jako rytec kovů, tiskař, úpravářka, barvíř se zde, vedle dvorských podniků, učili i žáci nebavlnářských podniků jako Texlen, Textilana, Tosta, Moravolen, Hedva, Tylex aj.

Pro absolventy 3-letých učebních oborů Textilní chemik bylo umožněno studium při zaměstnání oboru Průmyslová chemie, zakončená maturitou.

Později klesaly počty žáků, a tak budova Domova mládeže byla přestavěna na školu SOU (dokončeno k 1. 9. 1996)

Se změnami v a.s. Tiba, Mileta a Strojtex se některé obory přestaly vyučovat. Naopak v roce 1994 byl od SOUO převzat obor Prodavač.

Od roku 1995-99 bylo prodavačům a krejčovým umožněno pokračovat v denním 2-letém nástavbovém studiu (Provoz obchodu a Oděvnictví) a ukončit obor maturitou. Nástavbové studium nemělo žádný odborný výcvik ani povinnou praxy, ale v rámci osnov byl zařazen volitelný předmět: Dílenská cvičení. Do studijních oborů Oděvnictví a Provoz obchodu pro absolventy SOU (učední obor Krejčová a prodavač) se ve šk. roce 1999/2000 přihlásilo pouze 6 zájemců, přihlášky byly vráceny a 1. ročník nebyl pro malý zájem otevřen. Toto nástavbové studium ve školním roce 2002/2003 zaniklo.

Po sloučení SOU a SOŠ v roce 1998 pokračovala výuka jen v oboru prodavač a nově byly zavedeny obory Kadeřnice a Kosmetička. Vznikl nový maturitní obor Hotelnictví a Cestovní ruch, jejichž první ročníky byly vyučovány v budově učiliště, později v bývalé budově OŠ až dosud. Ostatní učňovské obory jsou až dosud na SOU a SOŠ v ulici El. Krásnohorské a od 1. 9. 2007 jsou součástí Integrované školy SŠIS.

Také SOŠ i SOU byly stále lépe vybavovány, např. v roce 2006-2007 byly zřízeny nové učebny pedikúry, manikúry, modeláže nehtů a nové počítačové učebny, jistě vlivem vzniklé SŠIS. Vždyť již v roce 2000 byly všechny budovy SŠIS bezdrátově připojeny na internet.

Žáci SOU a SOŠ však také mají spoustu mimoškolních aktivit – např. soutěží zručnosti, sportovních klání (šachistů, cyklistů, běžců, volejbalistů, halové kopané. Zapojují se i do charitativních akcí „Bílá pastelka“, „Červená stužka“, „Šance dětem ulice“ nebo docházejí do Domova sv. Josefa v Žirči a nemocným poskytují své služby, či vyrábějí učební pomůcky pro MŠ.

Například v letech 1999 a 2002 byl uskutečněn Den otevřených dveří. Jeho součástí byl i program, který probíhal ve školní jídelně. Žáci pod vedením učitelek odborného výcviku prezentovali jedmotlivé obory: krejčové, kadeřnice, kosmetičky a prodavači.

Dobře, že zde existuje učňovské školství, přizpůsobují se konkrétním potřebám a podmínkám ve společnosti, a že má stále lepší podmínky, lepší vybavení tříd i výcvikových pracovišť a umožňuje učňům získat vyšší odborné vzdělání s maturitou. Jen by učňovské školství mělo existovat ve větší míře ve státě, aby nechyběla celá řada profesí a jen těžko se tyto náborovaly v rámci republiky, dokonce i v zahraničí.

Važme si učitelů v učňovském školství, měst a obcí, které toto podporují a rodičů, kteří dětem vštěpují lásku k řemeslu, aby se dál šířilo dřívější „Zlaté české ručičky“.

Libuše Bělovská

Scan0101 copy
Scan0134 copy

Rok 1978 je v životě naší socialistické společnosti rokem významných politických událostí. Zejména je to 30. výročí únorového vítězství československého pracujícího lidu, který úspěšně dovršil svůj zápas o politickou moc v naší zemi.

Velká pozornost na XV. Sjezdu KSČ byla věnována otázkám výchovy mladé generace. Výchova a vzdělávání byly zdůrazněny jako rozhodující úkol, který přímo ovlivňuje splnění cílů při budování rozvinuté socialistické společnosti. Potvrzuje se, že vztah k mladé generace je vztahem k budoucnosti, že prohlubování její všestranné přípravy představuje významnou součást realizace perspektivních úkolů politiky KSČ.

Vycházíme ze zásady, že dělnická třida je vedoucí silou našeho politického a společenského života. Proto je třeba dát přípravě mládeže pro dělnická povolání tomu odpovídající význam i v socialistické školské soustavě. Nejde jen o pouhý reprodukční proces pracovní síly, ale o celkové zajištění vysoké politické a odborné úrovně nastupující dělnické třídy, jako jednomu z rozhodujících činitelů ekonomické síly státu. To předpokládá, vychovat učně jako třídně uvědomělé občany, s vyvinutým třídním citem a vědomím příslušnosti k dělnické třídě.

Výchovně vzdělávací práce v našem odborném učilišti je v letošním roce ovlivněná 30. výročím výchovy učňů v n. p. Tiba a 10. výročím založení a existence našeho odborného učiliště.

Rok 1978 je významný také tím, že bylo generálním ředitelstvím bavlnářského a hedvábnického průmyslu v Hradci Králové rozhodnuto a ministerstvem průmyslu ČSR schváleno vybudování středního odborného učiliště s výstavbou nového areálu SOU ve Dvoře Králové nad Labem.

Třicet let výuky učňů v n. p. Tiba a deset let existence odborného učiliště je období charakterizované usilovnou a iniciativní prací řady výchovných a hospodářských pracovníků. Dobré výsledky naší výchovné vzdělávací práce byly v průběhu 30 let oceněny řadou významných celospolečenských uznání.

Tato výročí nám dávají příležitost, abychom se ohlédli zpět na vykonanou práci a přiblížili Vám tak za pomocí této brožury život, práci a výsledky našich pracovníků.

RUDOLF REJL,

Vedoucí odborného učiliště

  1. p. Tiba

Dvůr Králové nad Labem

Nejlepší učňovské zařízení

V souladu s „Opatřeními ke zvýšení péče o učňovskou výchovu v bavlnářském a hedvábnickém průmyslu“ vyhlašuje generální ředitel bavlnářského průmyslu Ing. Miroslav Hájek soutěž „O nejlepší učňovské zařízení bavlnářského a hedvábnického průmyslu“ počínaje školním rokem 1973-74. Odborné učiliště n. p. Tiba ve Dvoře Králové nad Labem získalo za školní rok 1975-76 putovní standartu bavlnářského a hedvábnického průmyslu.

Nejlepší učni GŘ BP

Generální ředitel bavlnářského a hedvábnického průmyslu soudruh Ing. Miroslav Hájek vyhlásil počínaje školním rokem 1973-74 „Soutěž o vzorného učně bavlnářského a hedvábnického průmyslu“.

Nejlepší učni generálního ředitelství bavlnářského a hedvábnického průmyslu z odborného učiliště n. p. Tiba:

Školní rok 1973-74:

Sedláčková Věra, tiskařka tkanin Tiba, pod. řed.

Školní rok 1974-75

Škodová Jitka, úpravářka, Tiba Červený Kostelec

Tesljuková Jaroslava, úpravářka, Tiba Strž

Mühlová Danuše, úpravářka, Tiba Zálabí

Školní rok 1975-76

Vlášková Jana, úpravářka, Tiba Vorlech

Winklerová Milena, úpravářka, Tiba Zálabí

Školní rok 1976-77

Kittlerová Renata, tiskařka tkanin, Tiba Verdek

Litavcová Yveta, tkadlena, Tiba Zálabí

Socialistická soutěž učňů

Když jsme začali se socialistickou soutěží mezi učňovskou mládeží, byla to soutěž kolektivní. Soutěžilo se mezi jednotlivými učebními obory. Později byla přepracována na soutěž jednotlivců

Učni začali soutěžit o titul „Vzorný v práci – vzorný v učení“. Podmínkou získání tohoto odznaku je jednička z odborného výcviku, dobré výsledky ve škole, vzorné chování a zájmová činnost. Jedni z prvních nositelů těchto odznaků před 14 léty byli:

Hynek Miloslav, Voňka Miloslav, Křižáková Marta

Tato soutěž doznala v roce 1972-73 některých změn a byla vyhlášena jako i celopodniková s platností i pro učňovská střediska. V této podobě platí dodnes.

Školní rok I. pololetí –  odznak II. pololetí –  odznak
zlatý stříbrný zlatý stříbrný
1972-73 12 39 21 44
1973-74 5 46 11 17
1974-75 5 15 11 12
1975-76 6 15 10 27
1976-77 13 32 24 41
1977-78 20 32

Počty nositelů odznaků za poslední roky v OU:

30 let výuky učňů v Tibě

1948

Znárodnění závodu J. Hroch, bělidla ve Strži a převedení pod národní podnik TIBATEX – dnešní TIBU a zahájení výstavby Školního závodu zušlechťovačského. Podniková základní učňovská škola Tiba byla zřízena v budově dnešního domova mládeže SPŠT – Hakenova ulice – dříve městský chorobinec.

1949

Pokračuje výstavba Školního závodu zušlechťovačského již s výukou učňů. Zahájena skupinová výuka učňovského oboru tiskař tkanin (filmový tiskař), tehdy ještě dvouletého, na závodě Tiba Zálabí.

1950

Výstavba bělidla a výuka jednoletého učebního oboru bělič.

1951

Výstavba barevny a úpravny.

1952

Postavení dvou tiskacích strojů v tiskárně s várnou barev, pařáky a prádelnou. Zahájení výuky kovooborů na závodě Tiba SGo – Slovany. Domov mládeže byl zřízen v objektu bývalého chorobince, Hakenova ulice.

1953

Je ukončena základní výstavba Školního závodu, výroba se stabilizuje, závod se zapojuje na parovod místní teplárny a zastavuje se provoz kotelny. Na závodě probíhá výuka jednoletého učebního oboru bělič, dvouletého úpravář, tříletého barvič a tříletého strojní tiskař.

1954

První samostatný výrobní plán Školního závodu a samostatný rozpočet. Roční výroba závodu 3 900 000m.

1955

Objem roční výroby stoupá na 4 400 000 m, závod nemá vlastní kolekci, je napojen na výrobní program ostatních tiskáren n. p. Tiba, učni se již plně podílejí na plnění výrobního plánu a plánu kvality. Domov mládeže se přestěhoval do budovy dnešní školy OU na Slovany.

1956

Tiskárna dostává třetí osmibarevný tiskací stroj. Závod se osamostatňuje. Začíná potiskovat také úplety, které jsou dále po řadu let nosným výrobním programem. Podniková základní učňovská škola Tiba se přestěhovala do I. poschodí budovy dnešní školy OU na Slovanech.

1957

Nad úpravnou a expedicí se staví nová světlá oblouková střecha.

1958

V závodě se zvyšuje produktivita, snižuje se pracnost. Vytváří se vlastní kolekce závodu. Závod zpracovává větší množství zboží pro export. Zřízena učňovská dílna pro tkadleny a seřizovače na závodě Tiba Zálabí. Podniková ZUŠ byla zrušena a učni přešli do státní učňovské školy (budova obchodní akademie). 10 let výuky učňů.

1959

Do konce roku soutěží na závodě šest kolektivů Brigád socialistické práce.

1960

Vyměňuje se stará nevyhovující střecha nad bělidlem a barevnou. 26. února získává jako prvý kolektiv údržby titul Brigáda socialistické práce. Vyhořela rekreační chata závodu v Malé Úpě. Závod vyrábí ročně již 5 600 000 m.

1961

Zavádí se jako v prvém závodě Tiby paletizace režného zboží a skladu hotového zboží. Spolu se zavedením kontinuálního česání a barvení se snižuje pracnost a namáhavost, hlavně s ohledem na učně.

Závod získává titul XII. Sjezdu KSČ. Ve druhém ročníku Sportovních her n. p. Tiba získává závod díky učňům I. Místo. Zavádí se metoda práce s. Glazerové, která je zaměřená na lepší kvalitu. Od 1. září byla zahájena výuka úpravářek pro závod Zálabí na tomto závodě. Až dosud probíhá výuka jen na školním závodě.

Instaluje se ukladač provazce do vyvářecích kotlů v bělidle, který odstranil namáhavou, nepříjemnou a nebezpečnou práci pro učně.

1964

Školní závod zušlechťovačský slaví 15. výročí svého trvání. Získal celkem desetkrát Rudý prapor podniku a titul „Vzorný exportní závod“. 96% zaměstnanců je zapojeno v soutěži Brigád socialistické práce. Brány závodu opustilo za tu dobu na 1240 učňů. Provádí se generální oprava učňovského internátu na Slovanech. Závod získává titul „Závod socialistické práce“, instruktorce učňů s. Glazerové je udělen Řád práce. Změna ve výuce tkadlen, až dosud jednoletý učební obor přechází na dvouletý.

1965

Úpravářky dostávají nový tryskový rám, který řeší kvalitní výrobu speciálních úprav. Metody instruktorky učňů s. Glazerové uplatňuje více jak 1 700 pracovníků národního podniku. Závod získává „Čestné uznání k 20. výročí osvobození ČSSR“.

1966

Staví se nová kontinuální linka v prádelně běhounů, nový egalizační rám s Ortomatem, nový širokoprací stroj, kde všechny tyto stroje usnadňují a zkvalitňují výuku učňů. Závod získává již po patnácté I. Místo v soutěži závodů o Rudý prapor podniku.

1967

Instaluje se nový kontinuální pařák. Výstavba nového internátu v ulici Z. Nejedlého v hodnotě 4 500 000 Kč zajišťuje 200 učňům n. p. Tiba hotelovou úroveň ubytování. Zahájena skupinová výuka učňovského oboru rytec tiskacích a razicích válců v ústřední rytebně na Zálabí.

1968

Počínaje 1. zářím 1968 zřizuje národní podnik Tiba komplexní odborné učiliště, které zajišťuje kvalifikovanou odbornou, teoretickou a praktickou výchovu pro 300 učňů. V odborném učilišti se připravují ve dvouletých učebních oborech tkadleny, přadleny a úpravářky a ve tříletých učebních oborech seřizovači, barvíři, strojní a filmoví tiskaři, rytci, strojní zámečníci a soustružníci.

Za dvacet let výuky učňů v národním podniku Tiba složilo závěrečné učňovské zkoušky 2 105 učňů. Vzhledem ke zřízení odborného učiliště mění se od ledna 1969 název závodu na závod Tiba STRŽ. Závod od té doby vyrobil 95 mil. metrů tkanin, na kterých se značnou měrou podíleli učni. Roční výroba tkanin je 6,5 mil. metrů, celá jedna třetina produkce jde na export převážně do kapitalistických států a zhruba 30 % tkanin je upraveno speciálními úpravami.

Samostatná škola odborného učiliště s osmi třídami byla zřízena ve 3. poschodí bývalého internátu na Slovanech. Vedoucím odborného učiliště byl jmenován vedoucí závodu Tiba STRŽ soudruh Jaroslav Flegel. Učiliště se skládá z domova mládeže v ulici Z. Nejedlého, školy na Slovanech a internátní kuchyně na Slovanech.

Pracoviště jsou na závodech Zálabí, Vorlech, Strž, Pod nádražím a Slovany.

1969

První závěrečné učňovské zkoušky ve škole OU, kde ke zkouškám přistoupilo 202 učňů. Až dosud se konaly ZUZ v učňovské škole.

1970

Na počest VŘSR se uskutečnil první ročník Běhu kolem Slovan jako přebor OU Tiba, s tím, že tato akce se stane v učilišti tradiční.

1971

OU Tiba je pořadatelem Celostátního finále házené chlapců a dívek ministerstva průmyslu ČSR, ministerstva hutnictví a strojírenství ČSSR

Byla uspořádána výstava prací učňů v rámci s STTM. Výstava královédvorské textilní léto-součástí byla expozice ve společenské místnosti nového učňovského domova, zaměřená na nábor učňů.

1972

Dnem 1. 1. 1972 přechází učiliště po přímé řízení podnikového ředitelství. Dne 1. 2. 1972 byl do funkce vedoucího OU jmenován soudruh Vladimír Rolf. Odborné učiliště Tiba se stalo pořadatelem celorezortního přeboru ve sjezdovém lyžování, který se uskutečnil v Jánských Lázních. Děvčata OU Tiba vyhrála putovní pohár MP ČSR. Ve dnech 23. a 24. 5. 1972 se stalo OU Tiba pořadatelem finále her ministerstva průmyslu v házené dívek, děvčata OU se umístila na 2. místě.

Dne 14. 6. 1972 se konala na domově mládeže OU Tiba porada pracovníků učňovských zařízení bavlnářského průmyslu. OU Tiba navštívili delegace tří příslušníků z Iránu a jednoho ze Sudánu. V červenci 1972 se uskutečnil výměnný zájezd 19 učňů OU Tiba do závodu VEB GREIZ v NDR v rámci Družby. Dne 7. 12. 1972 navštívila odborné učiliště delegace z SSSR.

Výstava KTL-součástí byla náborová expozice ve společenské místnosti učňovského domova a to ve dnech 1. až 16. 7. 1972.

1973

OU Tiba bylo pořadatelem celostátního přeboru učňovského dorostu ministerstva průmyslu ČSR ve sjezdovém lyžování ve dnech 16. až 19. ledna 1973 v Jánských Lázních.

V únoru 1973 byla provedena ministerstvem průmyslu ČSR hloubková prověrka učiliště pod vedením soudruha Crhy z MP ČSR.

Dne 26. dubna 1973 se v OU Tiba pořádalo II. Kolo učňovské akademie Generálního ředitelství bavlnářského průmyslu. OU navštívila delegace komsomolců z Černigovské oblasti SSSR.

Na závodě Tiba Strž se uskutečnil I. Ročník soutěže znalostí a vědomostí úpravářek a barvířů, která se stala tradicí.

Ve výstavní síni Staré radnice ve Dvoře Králové n. L. uspořádalo OU Tiba první výstavu učňovských prací Generálního ředitelství bavlnářského průmyslu a to ve dnech 22. až 26. 10. 1973.

1974

Ve dnech 22. až 25. ledna 1974 uspořádalo OU Tiba Celostátní přebor učňovského dorostu MP ČSR ve sjezdovém lyžování v Jánských Lázních. V květnu 1974 byla na domově mládeže uskutečněna výstava prací učňů.

Byla navázána družba mezi Textilním učilištěm 26 GPTU v Rize v Lotyšském  SSR a OU Tiba Dvůr Králové n. L. při návštěvě zástupce učiliště v Rize v OU Tiba v čele s ředitelkou učiliště s. Intou Paulou.

1975

Dochází k prvému výměnnému zájezdu učňů mezi textilním učilištěm v Rize a OU Tiba ve Dvoře Králové n. L. v počtu 24 učňů a 4 výchovných pracovníků. Vedoucí OU Tiba s. Vladimír Rolf odchází na zasloužený odpočinek a na jeho místo nastupuje dne 1. 10. 1975 soudruh Rudolf Rejl, dosavadní mistr odborného výcviku ze závodu Tiba Strž.

1976

OU Tiba bylo pověřeno uspořádáním 3. celorezortních přeborů her ministerstva průmyslu ČSR a to v běžeckém lyžování, ve sjezdovém lyžování a branném závodě.

Ve dnech 6. až 7. 5. 1976 se uskutečnila ve společenské místnosti učňovského domova výstava prací učňů, kde vystavovalo 115 učňů svých 183 výrobků.

Uskutečnil se druhý výměnný zájezd učňů mezi Rigou v Lotyšské SSR a Dvorem Králové n. L. v počtu 17 učňů a tří výchovných pracovníků.

Odborné učiliště Tiba získalo poprvé putovní standartu generálního ředitele bavlnářského průmyslu, jako nejlepší učňovské zařízení za školní rok 1975-76.

Uskutečnilo se první slavnostní vyřazení absolventů OU ve velkém sále Hankova domu za účasti zástupců GŘBP, KNC odboru školství, PŘ, MěstNV, ONV a rodičů učňů. Obdobným způsobem rovněž v Hankově domě bylo provedeno uvítání nových učňů.

1977

Ve dnech 12. až 16. 4. 1977 uspořádalo OU Tiba výstavu učňovských prací v kinosále OU na Slovanech (155 exponátů)

V květnu 1977 získalo OU Tiba první místo na třetí oborové výstavě GŘBP učňovských prací ve Varnsdorfu získáním dvou prvních míst a jednoho čestného uznání. V červenci a srpnu 1977 se uskutečnil třetí výměnný zájezd učňů mezi textilním učilištěm 26 GPTU a v Rize a OU Tiba ve Dvoře Králové n. L. v počtu 17 učňů a tří výchovných pracovníků.

OU Tiba uspořádal druhé slavnostní vyřazení absolventů OU a uvítání nových učňů ve velkém sále Hankova domu.

1978

V únoru 1978 na přeboru MP ČSR ve sjezdovém lyžování v Říčkách získává učeň Ducháč, seřizovač I.  ročníku dvě zlaté medaile, učeň Václavík, seřizovač I. Ročníku jednu stříbrnou medaili. Tím se OU Tiba umístilo na I. místě a získalo putovní pohár ministerstva průmyslu ČSR.

V únoru 1978 učňi Ducháč a Václavík representují MP ČSR na IV. zimní olympiádě učňů v Mostě a oba, každý v jiné disciplíně, se umisťují v silné konkurenci na dvanáctém místě.

Ve dnech 10. až 15. dubna 1978 pořádá OU Tiba výstavu učňovských prací s ukázkami prací výchovných pracovníků ve výstavní síni Staré radnice.

Květen 1978 – učiliště pořádá I. branný tábor učňů II. Ročníku.

V roce 1978 bylo již potřetí provedeno slavnostní vyřazení absolventů učňů a přivítání nových učňů ve velkém sále Hankova domu.

V roce 1978 byla dokončena odborná tiskařská dílna a na hřišti u domova mládeže OU byla postavena vzduchovková střelnice a asfaltové hřiště na odbíjenou a volejbal.

Odborné učiliště slaví 10. let od svého založení a 30. let výuky učňů v n p. Tiba.

Jak naši učni bydlí

V roce 1952 mělo učňovské zařízení domov mládeže v Hakenově ulici, kde bylo ubytováno v přízemí i v I. Poschodí 87učňů. Domov mládeže byl bez úředního topení, učni si museli sami topit v kamenech, teplá voda byla jedině na plynový výhřev.

Inventární vybavení bylo staré. Společenská místnost sloužila jednak k přípravě učňů do školy a k společným programům. V letních měsících měli možnost učni hrát na hřišti před domovem mládeže míčové hry. V zimních měsících kurty na odbíjenou byly k dispozici jako ledová plocha pro bruslení.

V roce 1955 se stěhoval domov mládeže na Slovany, kde byla pro nový internát pro učňovskou mládež připravená dvě poschodí. Domov mládeže na Slovanech byl vybaven rovněž starým inventářem, učni si každý rok v podzimních měsících plnili slamníky žitnou slámou v některém JZD v okolí Dvora Králové n. L. V roce 1958byla provedena přestavba oken v celé budově.

V roce 1964 byla prováděna přestavba budov, v přízemí byl zřízen byt pro školníka, byla provedena stavba tělocvičny a společenské místnosti. Bylo postaveno schodiště z přízemí do I. poschodí v předním traktu budovy. V I. poschodí byla postavena společenská místnost, kde se promítali filmy pro učně. U budovy bylo provizorní hřiště na odbíjenou.

Učni zde byli ubytováni až do roku 1968, kdy se přestěhovali do nového čtyřposchoďového domova mládeže v ulici Dr. Zdeňka Nejedlého, kdy bylo také zřízeno odborné učiliště. V budově na Slovanech učni bydleli po šesti až dvanácti na pokoji. V nové budově po třech. Nová budova je velmi dobře vybavena, učni mají k dispozici společenskou místnost, tři televizory, hřiště na odbíjenou před budovou.

Národní podnik Tiba během let zlepšoval pro učně pobyt v domovech mládeže, postupně vybavoval a zdokonaloval ubytovací prostředí. V novém internátě je průměrně ubytováno 160 až 170.

Teoretická výuka

Teoretické vyučování v odborném učilišti n. p. Tiba má dlouholetou tradici a je spolu s odborným výcvikem a mimoškolní výchovou nedílnou součástí přípravou učňů n. p Tiba pro jejich budoucí povolání. Odborné učiliště n. p. Tiba pro jejich budoucí povolání.

Odborné učiliště n.  p. Tiba ve Dvoře Králové n. L. zajišťuje teoretickou výuku učňů prakticky všech textilních a přidružených učebních oborů pro svůj podnik i pro jiné podniky v rámci GŘBP i jiných generálních ředitelství. Učitelé s mnohaletou odbornou a pedagogickou praxi předávají učňům znalosti, potřebné pro jejich kvalifikaci a doplnění praktických dovedností, získaných odbornou praxí. Zásadou výchovy učňů v OU n. p. Tiba je důsledné spojení teorie s praxí, kterým prolíná všestranně ideově politické působení v duchu komunistické výchovy socialistického člověka.

Prospěchové výsledky za celé desetiletí trvaní školy odborného učiliště jsou velmi dobré, neprospívajících žáků je mizivé procento, řada učňů studuje s vyznamenáním. Prospěchové slabším žákům je věnována individuální péče. Dobří žáci mají možnost pokračovat ve studiu na odborných textilních školách a někteří pak i na vysokých školách.

Vybavení školy je na dobré úrovni s řadou učebních pomůcek a dvěma odbornými učebnami. Velká péče je věnována modernizaci výuky. Pro všechny vyučovací předměty jsou k dispozici učebnice. Odbornou výuku doplňují vhodně volené exkurze do závodů, vybavených moderní technikou. Modernizace strojního vybavení i nová technologie se stávají součástí výuky dle učebních osnov. Na tomto úseku pracují předmětové komise, složené z odborných učitelů, mistrů, techniků ze závodů a pracovníků výzkumu.

Součástí teoretické výuky je i branná výchova a letní a zimní branná cvičení, spojená se soutěžemi učňů v branných prvcích.

Bohatá nástěnková, rozhlasová a propagační činnost je výsledkem vlastní práce učňů pod vedením svých učitelů. Výuka občanské nauky je doplňována účastí učňů na besedách, filmových představeních, přednáškách a oslavách u příležitosti významných politických a společenských událostí a výročí. Učni jsou tak v přímém styku se životem a událostmi v naší socialistické společnosti i ve světě.

Učitelé se angažují svou mimoškolní prací ve společenských i politických organizacích. Zvyšují svou odbornost i politickou úroveň každoročním absolvováním ideově politického školení, účastí v seminářích KPÚ a soustavným stykem s praxí. Vedou i některé polytechnické kroužku učňů. Své znalosti a zkušenosti využívají při spolupráci s n. p. Komenium. Výzkumným ústavem odborného školství, podnikem, GŘBP i ministerstvem průmyslu ČSR, podílejí se na tvorbě učeních osnov, učebnic, učebních pomůcek a úkolech spojených s tvorbou nově koncipovaných učebních oborů v rámci přestavby československého školství. Podílejí se i na celoresortním řízení sportovních a branných soutěží učňů. Všichni učitelé jsou členy ZO SČSP, kterou sami založili a do níž získávají i členy z řad učňů. Založili i vlastní ZO ROH se závodním důvěrníkem. Mimořádná péče je věnována přípravě vybraných učňů jako budoucích kandidátů členství v KSČ.

Organizace SSM učňů OU n. p. Tiba je členěna podle jednotlivých třid a úzce spolupracuje s učiteli, kteří mají nad jejich organizační činností patronát a pomáhají též při uskutečňování akcí Zenit, Reflektor, STTM i při celé řadě akcí kulturních, sportovních, zábavních i úspěšně uskutečňovaná družba našich učňů s učni GPTU v Rize ve formě výměnných zájezdů.

Pozornost a péče je věnována i tělesné výchově a sportovní činnosti učňů. Lyžařských, výchovně-výcvikových zájezdů se každoročně zúčastňují všichni učni 1. ročníků. Většina učitelů je lyžařskými instruktory. Všichni učni procházejí tělovýchovnými prověrkami, plní Odznak zdatnosti. Odznak 100 jarních km, účastní se učilištních přeborů v řadě sportovních přeborech učňů ministerstva průmyslu ČSR, kde vždy patři mezi přední učňovská zařízení s dobrým umístěním v soutěži o putovní pohár ministra průmyslu ČSR. Tradiční sportovní akcí je přebor odborného učiliště v přespolním běhu „Kolem Slovan“ u příležitosti výročí VŘSR. Naši učni se ve skladbách učňovského dorostu zúčastnili všech dosud konaných Spartakiád.

Každoroční účast učňů na zemědělských brigádách spolu s dobrou organizací ve škole i v JZD Třebihošť přináší velmi dobré pracovní i výchovní výsledky k několikaleté vzájemné spokojenosti obou partnerů. Naši učni patří každoročně k nejlepším v okrese a byli mnohokrát kladně vyhodnoceni.

Celá vzdělávací a výchovná činnost je součásti socialistické soutěže učňů a splnění jejich podmínek, které nejsou nejlehčí, je korunováno zlatým nebo stříbrným odznakem „Vzorný učeň“, které nejlepší učni získávají.

Úsek teoretické výuky OU n. p. Tiba je po všech stránkách připraven splnit i v budoucnu veškeré úkoly dané přestavbou učňovského školství a zajistit výuku všech typů učebních i studijních oborů.

Učební obory – teoretická výuka

31-43-2:              přadlena – dvouletý učební obor,

31-46-2:              tkadlena – dvouletý učební obor,

31-59-2:              seřizovač textilních strojů – tříletý učební obor,

31-62-2:              barvíř(ka) – tříletý učební obor,

31-63-2:              opravář(ka) – textilií – dvouletý učební obor,

31-65-2:              tiskař(ka) tkanin –  tiskař(ka) tkanin – tříletý učební obor,

31-67-2:              strojní tiskař tkanin a pletenin – tříletý učební obor,

31-68-2:              rytec (rytkyně) tiskacích a razících válců – tříletý učební obor,

24-22-2:              strojní zámečník – tříletý učební obor.

Od školního roku 1978/79 se budou postupně zavádět nově koncipované učební obory:

  1. textilní chemik s odborným zaměřením pro úpravu textilií, barvení textilií, potiskování textilií a specializacemi šablonář a kreslič.
  2. obráběč kovů.

V roce 1978 zahájila výuku střední škola pro pracující ve studijních směrech textilní průmysl (pro vyučení přadlák, tkadlec, seřizovač) a průmyslová chemie (pro vyučené – zušlechťovací obory).

Přehled výsledků vzdělávací činnosti školy našeho OU

Školní

rok

Počet

tříd

Počet

žáků

Počet žáků s vyznamenáním Celkový průměr Celkem absolventů
1968/69 15 324 24 2,46 172
1969/70 12 250 25 2,25 121
1970/71 11 240 25 2,43 81
1971/72 10 248 26 2,34 108
1972/73 10 229 28 2,30 96
1973/74 11 234 15 2,35 107
1974/75 9 206 21 2,20 82
1975/76 10 228 23 2,27 89
1976/77 10 224 37 2,20 111
1977/78 10 228 38 2,22 94   (pololetí)
1061

Současný stav v odborném výcviku

V současné době má odborné učiliště n. p. Tiba celkem šest základních pracovišť na pěti závodech ve Dvoře Králové n. L.

Výuka probíhá na závodě 19  Strž pod vedením mistrové odborné výchovy soudružky Marie Hynkové a jsou zde umístěny úpravářky pro závod Strž, Vorlech, Červený Kostele, Podhůří, Verdek a  cizí národní podniky a dále výuka oboru barvíř.

Další je pracoviště na závodě Pod nádražím, kde pod vedením soudružky Ludmily Kirschové probíhá výuka tkadlen a seřizovačů pro závod Pod nádražím.

Na závodě Vorlech má odborné učiliště umístěny v provoze pletárny tkadleny – pletařky a seřizovače pro vlastní závod a ostatní závody národního podniku Tiba. Zde za výuku zodpovídá soudružka Ludmila Patková.

Tkadleny a seřizovači pro cizí národní podniky spolu s ostatními učni pro závody n. p. Tiba a závod Zálabí máme umístěny v provoze tkalcovny, kde pod vedením mistra odborného výcviku soudruha Vlastimila Tomíčka pobíhá odborný výcvik.

Zároveň na tomto závodě, ale v provoze úpravny, tiskárny a rytebny probíhá výuka úpravářek, tiskařů

a rytců tiskacích a razících válců pod vedením soudruha Jaroslava Strejčka.

Na závodě Slovany mají své pracoviště soudruzi Jaroslav Stolín a Miloslav Tomáš, kteří zde připravují budoucí zámečníky a soustružníky pro národní podnik Tiba a řadu dalších cizích národních podniků. Odborné učiliště má svá odloučená pracoviště na závodě Pecka, Kocbeře, Verdek a Vorlech v provoze šablonárny.

Odborný výcvik probíhá a je řízen prostřednictvím vrchního mistra soudruha Josefa Šmída, který spolu s ostatními sedmi mistry je zaměstnancem odborného učiliště n. p. Tiba, a za vydatné pomoci a úzké spolupráce pracovníků pověřených výukou učňů na odloučených pracovištích n. p. Tiba a učňovského střediska závodu  01 Mostek.

Všichni tito pracovníci spolu se zástupci vedení odborného učiliště a s SRPOU jsou členy poradního sboru a zúčastňují se pravidelně jedenkrát měsíčně porad mistrů na odborném učilišti. Porady se konají pravidelně poslední týden v měsíci a jejich programem je problematika odborného výcviku, jeho upřesnění, sjednocení a řeší se zde výchovné a výukové problémy, neboť těmto poradám vždy předcházejí pedagogické trojky, které probíhají pod vedením mistrů odborného výcviku.

Výuka odborného výcviku je velice rozmanitá a co do složení obtížná, neboť vedle šesti základních pracovišť a čtyř odloučených možno říci specializovaných má odborné učiliště učně umístěny na dalších čtrnácti místech. V letošním školním roce jsou v odborném učilišti učni z 19 závodů národního podniku Tiba a učni z dvaceti dvou národních podniků z celé republiky.

Tato rozmanitost je způsobena jednak tím, že učni tříletých učebních oborů v období odborného rozvoje odcházejí na mateřské závody a za jejich další výuku plně zodpovídáme a dále některé učební obory učíme celostátně. Tuto problematiku řešíme pomocí písemného styku a vzájemných návštěv – hospitací. K tomuto účelu je vypracován plán celoročních kontrol, jehož obsahem je plnění učebních osnov, mzdy učňů a absolventů, jejich zařízení, OBP a protipožární předpisy, chování, vystupování učňů, jejich vztah k oboru, socialistickému vlastnictví atd.

Hospitace – kontroly jsou prováděny diferencovaně, dle jednotlivých pracovišť a ročníků a jsou součástí podnikové kontroly. V loňském roce bylo provedeno 31 kontrol na jednotlivých pracovištích učňů. Z periodických kontrol bylo přijato 60 návrhů na opatření, z toho 49 jich bylo realizováno v průběhu školního roku a zbývajících 11 zůstalo k řešení, neboť se jednalo o akce většího dlouhodobého rázu, nebo investičního charakteru. Zápisy společně s návrhy na opatření obdrželi kromě zodpovědných pedagogických pracovníků ředitelé příslušných závodů, náměstek KPP n. p. Tiba a vedoucí oddělení podnikové kontroly n. p Tiba.

Hospitace jsou prováděny za účastí vedoucího odborného učiliště a jednotlivých mistrů odborného výcviku a slouží především k výměně zkušeností, zdokonalení systému řízení odborného výcviku, sjednocení evidence, která je zavedena dle směrnic MŠK a jejichž obsahem je deník, evidence odborného výcviku ve III. ročníku, přeřazovaný plán, jeho sledování a plnění skutečností. Záznamy o bezpečnosti apod.

Jednotliví mistři se podílejí jednak na ekonomických kontrolách, ke kterým jsou dle celoročního plánu přizváni a dále mají své celoroční plány hospitací pro školu a domov mládeže. Na pracovišti zajišťují v každém měsíci školení pro učně na téma „Úloha ROH, SSM, socialistická soutěž, mzdové předpisy, nové formy práce, zlepšovací návrhy, nová technika na závodě, BSP

atd.“.  Školení je zajišťováno prostřednictvím závodní školy práce, nebo mistra odborného výcviku.

V odborném učilišti se staly již tradicí každoroční soutěže zručnosti a dovednosti v oboru (úpravářka, tkadlena).

Svým působením a pomocí při vyhledávání námětů se podílí na výrobcích, které učni zhotovují v době mimoškolní a mimopracovní činnosti pro výstavu učňovských prací, která probíhá každoročně jako součást učňovské akademie.

Vyvrcholením celoroční práce mistrů odborného výcviku jsou závěrečné učňovské zkoušky, především praktická část, kterou plně zajišťují na pracovištích v průměru každoročně pro 120 učňů.

Podílejí se na písemných zkouškách ve škole odborného učiliště, z řad mistrů jsou jmenováni zástupci předsedů zkušebních komisí a členové jednotlivých komisí. Vedle odborné profese se na mistrech vyžaduje politická a veřejná angažovanost a osobní příkladovost pro učně. Se stoupající náročností na učně stoupají také nároky na výchovné pracovníky, tedy i na mistry. Jestliže v minulosti bylo požadováno na splnění kvalifikace SO, pak v současné době je nárokováno a v blízké budoucnosti vyžadováno, vyučen v oboru, ÚSO a studium DPS na Pedagogické fakultě. V tomto směru naši mistři nestojí stranou, v současné době studují na pedagogické fakultě z celkového počtu osmi mistrů čtyři.

Toto vše souvisí s přestavbou učňovského školství, která se plně dotýká našeho odborného učiliště a úseku odborného výcviku. Dochází zde k řadě změn, došlo k vypracování nové soustavy oborů přípravy mládeže na dělnická povolání. Pro příště jsou zavedeny dvouleté učební obory pro mládež, která dosud po ukončení povinné školní docházky vstupovala přímo do pracovního poměru, nebo nesplňovala požadavek úplného základního vzdělání – tříleté učební obory poskytující základní dělnickou kvalifikaci; střední vzdělání – čtyřleté učební obory s maturitou poskytující základní dělnickou kvalifikaci a úplné střední vzdělání.

Podle schváleného návrhu dalšího rozvoje čs. Výchovně vzdělávací soustavy dojde v učebních plánech a učebních osnovách k přesunu teoretického vyučování směrem k počátku přípravy, při čemž praktická složka přípravy se objemově zvyšuje ke konci učební doby. Znamená to tedy, že ve všech učebních oborech se v 1. ročníku vyučuje odborný výcvik pouze jen jeden den v týdnu v počtu šesti vyučovacích hodin. Ve druhém a třetím ročníku některých učebních oborů, dva, max. dva a půl dne odborného výcviku a to podle typu učebního plánu. Ve tříletých učebních oborech pak dochází ke změně ukončení a doby konání závěrečné učňovské zkoušky. Tříleté učební obory budou ukončeny vždy koncem kalendářního roku. To znamená, že ve třetím ročníku se od září do prosince dále vyučuje, při čemž veškerá doba se věnuje odbornému výcviku v počtu osmi hodin.

Celá etapa rozvoje výchovně vzdělávací soustavy byla rozdělena na dvě období a to na dobu ověřovací v létech 1973‑76 a období realizace jednotlivých oborů přípravy mládeže, která se uskuteční celostátně v pěti etapách v létech 1977‑82.

Našeho odborného učiliště se jednotlivé etapy dotýkají následovně:

  1. Etapa školní rok 1977-78
  2. Je vyhlášen nový čtyřletý učební obor s maturitou – mechanik seřizovač, který se našeho OU netýká.
  3. etapa školní rok 1978-79

Bude vyhlášen nový tříletý učební obor textilní chemik s odborným zaměřením pro barvení, úpravu a potiskování textilií se specializací ve třetím ročníku šablonář a kreslič. Tento učební obor úpravářka textilií, barvíř a učební obor strojní a filmový tiskař. Dále v této etapě zaniká soustružník kovů a frézař, který je nahrazen tříletým učebním oborem obráběč kovů.

III. etapa školní rok 1979-80

Zaniká dosud dvouletý učební obor tkadlec a přadlák a vzniká nový tříletý učební obor přadlák pro zpracování vláken v textilní polotovary a tkadlec plošných textilií.

V této etapě začneme s výukou podle nově koncipovaných osnov učebních oborů rytec kovů – rytí tiskacích a razících válců.

  1. a V. etapa se nás plně nedotýká.

Dvouleté učební obory (dosud odborné zaměření pro zaškolení) budou vyhlášeny po povinné školní docházky do 16 let věku, tj. od školního roku 1984-85.

Další rozvoj výchovně vzdělávací soustavy oproti dosavadnímu stavu představuje soustředění převážné většiny mládeže pro přípravu pro dělnická povolání do jediného typu výchovně vzdělávacího zařízení, tj. středního odborného učiliště, které má být vyhlášeno. Bude to vyžadovat mnoho dalších změn a zvětšení nároku na výchovné pracovníky, tedy i na mistry odborného výcviku.

Výuka zušlechťovačů a rytců

Po roce 1945 byla prováděna výuka učňů rytců tiskacích válců individuálně, jeden až dva učni ročně. Teoretická výuka byla společně se zámečníky, později s tiskaři tkanin. Teprve v roce 1967 začala skupinová výuka, kdy bylo do učebního poměru přijato jedenáct učňů, z toho tři pro národní podnik Velveta.

Ve školním roce 1976-77 nastoupila další skupina jedenácti učňů. Samostatná výuka technologie, odborná výchova je soustředěna v ústřední rytebně pod vedením vedoucího rytebny soudruha Jaroslava Vavřiny a dalších instruktorů.

S výukou učebního oboru tiskař tkanin bylo na závodě Zálabí započato v roce 1949. Do tehdy ještě dvouletého učebního oboru bylo přijato 5 chlapců. V dalších létech se počet učňů zvyšoval a to i děvčata pro závod Tiba Josefův Důl a pro další národní podniky. Péče a starost o učně byla svěřena mistru oddělení a nejlepším tiskařům.

Do učebního oboru úpravářka textilií nastoupilo poprvé v roce 1962 na závodě 22 děvčat. Z tohoto počtu jich 12 bylo pro závod Tiba Josefův Důl.

Do funkce mistra odborného výcviku byl jmenován soudruh Václav Hrach, který zodpovídal za odbornou výchovu a bezpečnosti učňů zušlechťovačů. Po něm vykonávali tuto funkci Vilém Smrček a Ladislav Španiel, kterého po odchodu do důchodu vystřídal soudruh Jaroslav Strejček, který tuto funkci zastává dosud.

Učňovská dílna v tkalcovně na Zálabí

Je tomu již téměř 20 let od doby, kdy byla v září 1958 zřízena v tkalcovně Tiby Zálabí učňovská dílna pro odborný výcvik tkadlen a v roce 1959 došlo k jejímu rozšíření o tříletý učební obor seřizovač textilních strojů.

Za toto období se na závodě Zálabí vyučilo více jak 310 tkadlen a seřizovačů. Mnozí z nich dosahují dnes na závodech vynikajících pracovních výsledků. V tomto krátkém zamyšlení není možno jmenovat celou řadu bývalých učnic a učňů, kteří se dnes podílejí na dobré práci našich tkalcoven a proto jmenuji jen několik z těch, kteří zůstali v tkalcovně Tiby Zálabí i po vyučení a soustavně překračují stanovené výrobní úkoly. Jsou to tkadleny ss. Nedomlelová, Vimrová, Jeníčková, Štefanová, Vondroušová, Beranová a řada dalších z té nejmladší generace.

Ze seřizovačů pak ss. Janeček Jan a Jaroslav, Malíř, Popovič, Rudel, Hetfleiš, Nedomlel, Zdražil a Hošek.

I na dalších závodech národního podniku pracuje velký počet vyučených z našeho závodu.

Počátky činnosti učňovské dílny nebyly nikterak lehké. V letech 1958 – 1964 se vyučoval obor tkadlena jako jednoletý. V té době bylo nutno zajistit odborný výcvik ve skutečnosti v pěti měsících výuky a to bylo velmi náročné jak pro učnice samé, tak i na organizaci výuky. Příkladně na období odborného rozvoje zbývaly jen necelé 2 měsíce. Navíc nebyly zkušenosti ani potřebné kádry instruktorek a instruktorů. Přes všechny tyto potíže se plány výuky dařilo plnit a mladé tkadleny i seřizovače připravit na jejich budoucí povolání.

Od roku 1964 se začal vyučovat obor tkadlena jako dvouletý. V této době pro nedostatek kapacity byla postupně zřizována učňovská střediska na závodě Beroun, Lázně Bělohrad, Jaroměř a učňovská dílna na závodě Tiba Pod nádražím. I v tomto období bylo mnoho problémů, jak se zajišťováním strojního zařízení pro výuku, tak i překonáváním názorů části pracovníků, že na obor tkadlena není třeba výuky, ale stačí zaučení. Byly to však snahy rychle získat pracovnice do výroby. Teprve dosahované výsledky v pozdějších letech přesvědčivě dokazují, že nastoupená cesta byla správná.

Touto cestou bych chtěl poděkovat i desítkám instruktorek a instruktorů z řad našich pracovníků, kteří mají velikou zásluhu na výchově naší mladé generace. Jejich jejích jména se neobjevují na žádných vývěskách, jsou zaznamenávána jen v denících odborné výchovy, ale i bez jejich poctivé mravenčí práce a pochopení pro potřeby mladé generace by nebylo ani současných výsledků.

Josef Tomášek

vedoucí tkalcovny závodu Zálabí

Jak jsme získávali učně

Po zrušení pracovních záloh v roce 1953 tehdejší vedení závodu Tiba Pod nádražím – ředitel s.  Vopršálek pověřil s.  Jerijeho funkcí náborového pracovníka. Dobrými vztahy s ONV  Trutnov, Nymburk, Kolín, Hradec Králové a Pardubice se nám podařila první návštěva škol na těchto okresech. Z počátku prvním zkušebním okresem byl okres Hodonín, kam jsme jeli se s.  Hanušem ze závodu Zálabí, s.  Patzákem a s.  Rolfem z podnikového ředitelství.

Tehdy se po provedené přednášce o národním podniku Tiba přihlásilo 14  děvčat. Nevěděly vůbec nic o výrobě textilu, také ubytování nebylo tak krásné a moderní jako dnes. Z těchto děvčat se vyučilo  13, zůstaly  3, které se ve Dvoře provdaly a našly zde nový domov. Pracovaly v závodě až do provdání a později zde jako brigádnice. V příštím období byl nábor pro závod ztížen tím, že náboráři z jiných závodů ve městě navštěvovali též školy v okrese Trutnov, dle vydaných seznamů. Závod se tedy zaměřil na okresy jiné, a sice Hradec Králové a Pardubice, kde se postupně vytvořily velmi dobré kontakty jak přímo s pracovníky ONV, tak vedením škol. V roce 1969 uspořádal ONV  Pardubice zájezd a exkurzi pro ředitele ZDŠ z Pardubicka do Dvora Králové a do závodů Tiba.

Každým rokem závod získával nejméně 15 učnic na obor tkadlena a 2 až 6 učňů seřizovačů. Práce byla velmi usnadněna, když n. p. Tiba vybudoval nový Domov mládeže s pěkným ubytováním pro učně a s bohatou zájmovou činností. Velká většina učnic se během pobytu na Domově mládeže naučila velmi dobře šít v kroužku šití, který měl velmi dobré vedení.

Přesto, že některé vyučené učnice ze závodu odcházely, našly dobré uplatnění v jiných povoláních, rády by se ještě dnes vrátily do míst, kde začínaly a kde si během učební doby získaly potřebné vědomosti.

Nábor pro textilní průmysl je v nynější době velmi ztížen. Během doby se vytvořilo mnoho jiných učebních oborů, některé zakončené maturitou, takže nábor se velmi těžce plní. Na Slovensku rostou nové textilní závody, děvčata, která se zde vyučila, najdou zaměstnání v místě svého trvalého bydliště. Jsou to moderní závody, kde mají vyučené tkadleny dobré podmínky.

Družba našich a sovětských učňů

Družba mezi textilním učilištěm GPTU 26 v Rize Lotyšské SSR a odborným učilištěm bavlnářského průmyslu národního podniku Tiba ve Dvoře Králové nad Labem, byla uzavřena v roce 1974 a to ve Dvoře Králové n. L., kam se dostavila ředitelka učiliště z Rigy s. Inta Paula spolu s dalšími výchovnými pracovníky.

Byla uzavřena písemná smlouva mezi oběma učilišti a to tak, že každý rok bude docházet k oboustranné výměně 20 učňů a tří výchovných pracovníků z každého úseku, tj. mistr, vychovatel, učitel. Pobyt učňů bude probíhat v délce čtrnácti dnů. Podle pokynů ministerstva školství bude vždy polovina pobytu věnována provozní praxi, exkurzím do textilních závodů a výměně zkušeností. Druhá část se věnuje kultuře, sportu a poznávání krás partnerské země. Cílem této vzájemné výměny je prohloubení odborných znalostí učňů, rozšíření a upevnění vztahů mezi mládeží národů ČSSR a SSSR, seznámení mládeže s výsledky budování socialismu.

Pro každý výměnný zájezd zpracují vždy předem obě učiliště přesný program a seznámí s ním partnerskou stranu. Partneři z Lotyšska zorganizují pro naše učně několikadenní pobyt v Leningradě s poznáním historických a kulturních památek Leningradu a okolí, s návštěvou divadel, koncertů a sportovních akcí. Převážná část pobytu bude v hlavním městě Lotyšské SSR – Rize, kde se uskuteční provozní praxe v textilních závodech, návštěva kulturních programů a jednodenní výlet lodí do Estonska.

V průběhu návštěvy u nás bude v délce jedné poloviny pobytu probíhat výrobní praxe v textilních závodech ve Dvoře králové n. L. Umožníme našim hostům exkurze do dalších textilních závodů, cizích národních podniků jako na příklad n. p. Juta, Veba apod. Navštívíme s našimi hosty u nás tradiční výrobu vánočních ozdob, brusírny skla apod. V době, kdy hosté se budou seznamovat s kulturními a historickými památkami našeho kraje, jim bude do programu zařazena návštěva Karlových Varů a několikadenní pobyt v Praze.

Vysílající organizace zaplatí jízdné ze svého státu a zpět. Přijímající strany zabezpečí bezplatné stravování, ubytování a návštěvu všech kulturních programů. Učňům a dospělým bude poskytnuto kapesné.

V roce 1975 se uskutečnil první výměnný bezdevizový pobyt učňů a výchovných pracovníků mezi oběma učilišti.

V tomto roce vzhledem ke konání celostátní spartakiády byl na žádost partnera ze SSSR povolen zvýšený počet účastníků na 24 učňů a 4 vedoucí. Hosté pobývali u nás v době od 18. 6. do 2. 7. 1975. Naše skupina ve stejném početním složení odjížděla vlakem do SSSR – Rigy na dobu od 1. 8. do 16. 8. Během pobytu skupina navštívila historické památky města Vilna, Leningradu a Rigy.

V následujícím roce 1976 se bezdevizového výměnného zájezdu zúčastňuje skupina ve složení 17 učňů a tří vedoucích. Termín pobytu byl stanoven pro naši stranu v době od 5. 7. do 19. 7. Účastníci zájezdu podnikli cestu letecky do Leningradu a odtud po krátkém několikadenním pobytu odcestovali vlakem do Rigy. Skupina z Rigy byla našimi hosty v době od 26. 7. do 9. 8. 1976, kdy odjížděla vlakem z Prahy zpět do vlasti.

V roce 1977 se uskutečnil již třetí bezdevizový výměnný zájezd pro 17 učňů a 3 vedoucí. Cesta byla letecky do Leningradu po týdenním pobytu autobusem do Rigy. Termín pro naši skupinu by dohodnut na 6. 7. – 27. 7. 1977. Návrat do vlasti byl společný, vlakem přes Minsk, Brest, Waršavu do Hradce Králové. Skupina našich navštívila během svého pobytu kulturní památky východních Čech, západočeské lázně s třídenním pobytem v Karlových Varech a historické památky našeho hlavního města Prahy. Kulturní část programu byla proložena z jedené poloviny pracovní částí, během které hosté navštívili pracoviště našich učňů v závodech n. p. Tiba a řadu cizích n. p. a to s rozmanitým výrobním programem. Hosté ze SSSR – Rigy odjížděli zpět do vlasti 15. 18. 1977 vlakem z Prahy.

O všech třech bezdevizových výměnných zájezdech je možné říci, splnily předem vytčený cíl a hlavní myšlenkou a poslání, pro které se uskutečnily. Vzájemné návštěvy prohloubily pouta přátelství mezi výchovnými pracovníky obou učilišť, vedly k hlubšímu poznání obou národů. Značný význam měla pro učně samé, pro přiblížení cílů budování komunismu v obou státech i k vzájemnému poznání. Umožnily poznat neformální stránku a způsob výuky a života ve škole, na pracovišti a uzavření přátelských vztahů mezi lidmi obou národů.

Branná činnost

V mimoškolním a mimopracovní výchově učňů

Branná výchova má v učňovském zařízení n. p. Tiba dlouholetou dobrou tradici, která započala založením základní organizace Svazarmu v roce 1952.

Každý školní rok byla a je věnována branné výchově učňů mimořádná pozornost. Byly ustaveny branné kroužky a to podle zájmu učňů. Dlouholetou tradici mají branné kroužky parašutistických a střelecký, a pozdější době kroužek motoristický, ve kterém učni mohou získat průkaz k řízení malolitrážných motocyklů.

V rámci organizace Svazarmu a vedení učňovského zařízení byla uskutečňována branná cvičení, Sokolovský závod branné zdatnosti, Dukelský závod branné zdatnosti, letní branné tábory, branné víceboje, střelecké soutěže, orientační závody a v posledních letech branné závody v rámci her MP ČSR.

V zájmových kroužcích bylo a je průměrně zapojeno v každém kroužku 18 až 25 učňů. Parašutistický kroužek vedli a stále vedou přední parašutisté s bohatými teoretickými i praktickými znalostmi.

Parašutistický kroužek měl řadu mimořádných akcií, tak jako např. v roce 1973, kdy natáčela československá televize seskoky s padákem učňů v rámci paravýcviku.

Další akce byly seskoky parašutistů v rámci pietních vzpomínek na umučené vězně v době války v Choustníkově Hradišti v roce 1972, při příležitosti srazů mládeže – svazarmovců v Bílé Třemešné, při družstevním dnu v Trutnově, Na bojišti, další seskoky pro veřejnost při dětském dnu ve Dvoře  Králové  n. L. na letišti a k různým jiným událostem.

Parašutistický kroužek velmi aktivně přispíval k politické a branné výchově dělnické mládeže a jeho kladné výsledky při náročnosti výcviku se projevily a projevují v charakterových vlastnostech mladých lidí. Tento náročný kroužek vyžaduje pro přijetí povolení rodičů nebo zákonných zástupců, lékařské vysvědčení a velmi dobré výsledky ve výuce v učňovském zařízení. V rámci para-výcviku byly promítány pro všechny učně branné filmy, názorné přednášky, besedy s brannou tématikou. Ve spolupráci s OV Svazarmu v létech 1953 – 1967 byla prováděna branná cvičení v terénu, přesuny jednotek, výcvik družstva, čety, praporu, partyzánského boje, orientace v terénu (azimut), ošetření raněného, obvazová technika. Těchto branných cvičení se zúčastňovali a zúčastňují všichni učni a výchovní pracovníci.

Střelecký kroužek má rovněž bohatou a dlouholetou úspěšnou činnost mezi učňovskou mládeží. Členové kroužku provádějí teoretickou přípravu, praktickou střelbu ze vzduchovek a malorážek. Vedoucí kroužku byli: soudruzi Jaroslav Hulík, Pavel Kréhn, František Čermák, Jiří Rejl, Josef Šourek, Jaroslav Strejček a další instruktoři. Členové střeleckého kroužku za léta trvání se zúčastňovali řady akcí, soutěží, přeborů, závodů, branných vícebojů a vždy se umísťovali na předních místech a dobře reprezentovali učňovské zařízení národního podniku Tiba.

V rámci branné přípravy učňů jsou prováděny různé politicko výchovné přednášky a besedy k mezinárodním a vnitropolitickým událostem, které mají výchovný význam při posilování socialistického uvědomění učňovské mládeže.

V dřívějších dobách existoval i kroužek vodácký, radistický a jezdecký.

Základní organizace Svazarmu z řad učňovské mládeže má průměrně 25 – 50 členů každý školní rok. Jsou prováděny pravidelné výborové a členské schůze a zajišťovány veškeré akce pořádané OV Svazarmu a MV Svazarmu, na kterých se podílejí učni. Branná činnost v učňovském zařízení n. p. Tiba měla a má přední postavení v rámci ročních výchovných plánů.

Umístění školy

V letech 1948 – 1956 byla ZUŠ Tiba v budově dnešního Domova mládeže, od roku 1956 do roku 1958 v budově internátu na Slovanech, v letech 1958 – 1968 v UŠ Dvůr  n. L. a od roku 1968 je OU Tiba na Slovanech ve 3. poschodí.

O práci šicího kroužku

Mezi zájmové kroužky s dlouholetou tradicí v učňovském zařízení n. p. Tiba patří kroužek šití, který byl založen v roce 1957 a vedoucí tohoto kroužku od založení byla soudružka Božena Antošová až do roku 1976, od roku 1977 vede kroužek soudružka Božena Mottlová.

Učnice v každém novém školním roce projevovaly o tento kroužek největší zájem a průměrně se přihlašovalo do tohoto kroužku 60 až 80 učnic. Dívky, které pravidelně navštěvují během své učební doby kroužek šití, dostaly a dostávají základy k šití, které mohou zdárně použít jednak pro ušití vlastních modelů a pro pozdější potřebu v domácnosti. Dívky, které měly a mají předpoklady k ušití representativních modelů, jsou vybírány pro módní přehlídky, které mají dlouholetou velmi dobrou tradici. Pod vedením vedoucí kroužku si mnohé učnice ušily pěkné a vkusné modely, které si i mnohé navrhly samy. Šijí ze svých materiálů i dodaných odborným učilištěm.

Počátkem každého nového školního roku po náboru do šicího kroužku jsou vybrané učnice pro módní přehlídky organizačně rozděleny tak, aby již v druhé polovině roku mohly provádět přehlídky. Při organizování šicího kroužku a módních přehlídek spolupracuje vychovatelka soudružka Eva Vinšálková s vedoucí kroužku. Módní přehlídky jsou každý školní rok prováděny při různých příležitostech, např. při oslavách MDŽ, náboru učňů ve školách, výstavě MP ČSR v Pardubicích, výstavě OU n. p. Tiba ve Dvoře Králové n. L., výstavě STTM ve Skutčí, v rámci OV  SSM v Trutnově, při různých oslavách pořádaných pro důchodce v jednotlivých závodech n. p. Tiba, na zámku ve Frýdlantě v Čechách, ve vojenských posádkách a na schůzích členských a odborových, LUT v rámci n. p. Tiba.

Každým rokem bylo průměrně 10 – 12 módních přehlídek, kde bylo předvedeno 30 – 40 slušivých modelů. Módní přehlídky jsou ukázkou dobré práce šicího kroužku, výsledky jakostních a vkusných materiálů, vyráběných v n. p. Tiba. Úspěchy módních přehlídek povzbuzují učnice k další tvůrčí práci a vytvářejí pohodu u pěkné prostředí všude tam, kam jsou dívky pozvány k předvedení celé kolekce módních oděvů.

Mimo módních přehlídek jsou kvalitně ušité modely vybrány na výstavy STTM, Zenit v rámci MP ČSR, KV SSM, OV SSM a generálním ředitelstvím Bavlnářského průmyslu v Hradci Králové.

Za dlouhá léta své činnosti kroužek plnil a plní velmi dobře výchovné poslání spojené s polytechnickou výchovou a výukou spojenou s praktickým využitím v běžném životě. Svojí činností propaguje nejen výchovu učnic v učňovském zařízení, ale i celý národní podnik Tiba.

Z naší knihovny

V létech 1961 – 1962 bylo v internátní knihovně něco málo přes 100 svazků a to převážně politické literatury a potom několik výtisků, které byly zapotřebí k plnění Fučíkova odznaku. Protože jsme chtěli vzbudit u mládeže zájem o dobrou četbu, požádali jsme vedení tehdejšího školního závodu o pravidelný příspěvek na zakupování knižních novinek. Vedení školního závodu vyhovělo a mohli jsme kupovat pravidelně knihy za 150 Kč měsíčně. Knihovna se rozrůstala a do roku 1967 bylo v knihovně na 850 svazků. Rovněž se zvyšoval počet vypůjčovaných knih.

Dnes máme v knihovně 1497 svazků a stále je doplňujeme. Půjčujeme i časopisy, které pro domov mládeže odebírají.

O knihy a časopisy je mezi mládeží zájem. Během školního roku si chlapci a dívky vypůjčují kolem 1150 svazků.

Učňovská akademie

Od školního roku 1974/1975 je v Odborném učilišti politické vzděláváni učňů prováděno ve formě politické soutěže učňovské akademie. Příprava na tuto soutěž je prováděna průběžně školením učňů po celý školní rok. Od tohoto školního roku se zúčastňují všichni učni OU základního kola UO a vítězové jednotlivých tříd reprezentují OU na podnikovém kole UA v tříčlenných družstvech a jedním náhradníkem, celkem 32 nejlepších učňů.

Vítězové podnikového kola se zúčastní kola Generálního ředitelství bavlnářského průmyslu.

V roce 1976  14. – 15. května representovali n. p. Tiba učni z OU v soutěži Generálního ředitelství UA v Sebě Tanwald: Kittlerová, Giesselová, Klimeš, Král a umístili se na 3. místě. 23. května 1977 se zúčastnili učni z OU okresního kola UA ve složení Koubek, Culková, Jačová , Litavcová a umístili se na 4. místě.

Ve školním roce 1977‑78 se zúčastnili učňovské akademie všichni učni OU základního kola. Ve dnech 13. – 14. dubna 1978 se zúčastnila podnikového kola 4 družstva I. ročníku a 4 družstva II. ročníku  – celkem 32 nejlepších učňů.

Dopisovatelská činnost

Dlouholetou aktivní činnost v učňovském zařízení n. p. Tiba vyvíjel dopisovatelský kroužek pod vedením soudružky Evy Vinšálkové, která vedla učenky k dopisovatelské činnosti, zejména do podnikového časopisu Krkonošské pravdy a dalších deníků a časopisů. Články byly zaměřeny na zájmovou činnost učňů, výsledky a činnost zájmových kroužků, na sportovní přebory všeho druhu, na kulturní činnost, brigádní činnost, svazácké konference, činnost ZO Svazarmu, na socialistickou soutěž učňů, na výchovnou problematiku učňovské mládeže a další akce, které informovaly veřejnost o problematice, práci, výuce a zájmové činnosti a o celkovém životě učňovské mládeže v učňovském středisku n. p. Tiba.

Za léta činnosti kroužku byla napsána řada podnětných článků, které svým obsahem i celkovou úpravou nejen informovaly širokou veřejnost, ale i povzbuzovaly pisatele těchto článků a další učně k redakční činnosti. V dopisovatelské činnosti se pokračuje, i když ne pod hlavičkou dopisovatelského kroužku, stále.

Ze zájmové činnosti učňů

V našem odborném učilišti pracuje velmi úspěšně řada zájmových kroužků. Patří mezi ně na příklad kroužek džezgymnastiky, který začal svou činnost v roce 1976 a navštěvuje jej 50 % učenek. Chtějí nacvičit i baletní vystoupení a představit se ostatním.

Začátkem školního roku 1976/77 začal svou činnost kroužek odbíjené. Učni nacvičovali s velkým nadšením a ještě v témže roce obsadili na krajském přeboru MP ČSR v Ohrazenicích 4. místo. Dívky dosáhly ještě lepšího umístění, když po velmi pěkném zápase obsadily 2. místo za zkušenými soupeřkami z Pardubic. Tento úspěch zopakovaly na stejném přeboru i v roce 1977. Vedoucí kroužku- stejně jako u džezgymnastiky je vychovatelka Eva Kubů.

Ve spolupráci s OV Svazarmu a s autoškolou ve Dvoře Králové nad Labem i ZO Svazarmu v Bílé Třemešné byl ustaven motoristický kroužek pro učně, kteří chtějí získat průkaz k řízení malolitrážních motocyklů. Na příklad v roce 1976/77 získalo oprávnění 30 učňů. Tento kroužek bude i v dalších letech zařazován do branného plánu v rámci ZO Svazarmu a do výchovného plánu.

Dlouholetou úspěšnou činnost vyvíjí i kroužek stolního tenisu, v němž hrají chlapci i dívky. Dosahuje úspěchů na různých turnajích, např. v lednu 1978 získala v Prostějově na celostátním přeboru učenka Širotková 15. místo.

V rámci mimoškolní výchovy pracuje velmi dobře kroužek a kurs tanečních hodin a společenské výchovy. K tomu byla navázána družba s odborným učilištěm horníků v Malých Svatoňovicích. Kroužek vedou kvalifikovaní taneční mistři.

Sportovní činnost našich učňů

Od roku 1970 se koná pravidelně přespolní běh „Kolem Slovan“ o přebor odborného učiliště n. p. Tiba na počest výročí VŘSR. Za tato léta byly na listině vítězů zapsány v kategorii mladších a starších dívek Folwarczná, Vlnová, Dejlová, Šamulková, Kittlerová, Rejlová, Kyjovská, Vlková, Štemberková a Štěpánová. V kategorii mladých a starších chlapců to byli Beran, Stach, Štefl, Novotný, Korotvička, Ducháč a Králíček.

V lehké atletice získávali naši učni řadu rekordů. Připomeňme si alespoň ty, které byly vytvořeny od roku 1968:

Dívky:

Jana Kopecká –  60 m (8,4 sek. – 1972), 100 m (13,2 sek. 1972), 200 m (27,8 sek.  1972), Anna Šamulková – 400 m (71,0 sek. 1972), Marie Vlnová – 800 m (2:37,6 min. 1972), Ilona Vosáhlová – 80m přek. (15,8 sek. 1973), 100 m přek. (19,0 sek. 1974), Reitzová, Balšánková, Škeříková a Trnková – 4x100m (56,8 sek. 1972), Vlnová, Reitzová a Vomáčková – 3×600 m (5:52,4 min. 1972), Šamulková A., Stolínová a Mikešová – 3x 800 m (9:13,8 min. 1972), Mudrochová – výška (135 cm, 1975), Naďa Vodičková – dálka (482 cm, 1972), Lenka Vágnerová – koule (8,53 m 1973), Ladislava Vališková – disk (22,41 m 1972), Lenka Vágnerová – oštěp (26,15 m 1973).

Chlapci:

Jaroslav Šolc – 100 m (11, 6 sek. 1974), Milan Stach – 800 m (2:04,8min. 1973, 5000 m (18:18,0 min. 1973), Jan Syrovátko – výška (168 cm 1971), Jaroslav Šolc – dálka (641 cm 1975), koule 5 kg (11,66 m 1973), Jan Syrovátko – koule 6,25 (13,69 1973), disk 1,5 kg (39,78 m 1971), disk 2kg (36,72 1973), oštěp 600 g (52,60 m 1971), oštěp 800 g (61,84 m 1973), Jaroslav Šolc – trojskok (12,22 m 1975)

Přeborníci učňovského dorostu ministerstva průmyslu ČSR:

1971/72 – Jan Syrovátko v oštěpu starších chlapců (53,76 m), Marie Vínová, Jaroslava Reitzová a Jana Vomáčková 3x600m mladších dívek (5:52,4min.), družstvo dívek ve sjezdovém lyžování (putovní pohár MP ČSR) a družstvo dívek v atletice (putovní pohár MP ČSR).

Dagmar Dejlová v obřím slalomu mladších dívek, Ladislava Vališová v obřím slalomu starších dívek, Milan Trejbal ve sjezdu, Jaroslav Šolc 100 m mladší chlapci (11,9sek.), Jan Syrovátko v následujících disciplínách: koule st. Chlapci 13,01 m, disk 34,80 m, oštěp 59,07 m. Družstvo dívek ve sjezdovém lyžování (putovní pohár MP ČSR).

1973/74 – Hana Kazdová ve slalomu, obřím slalomu a ve sjezdu a družstvo dívek ve sjezdovém lyžování ((putovní pohár MP ČSR)

1977/78 – Jiří Ducháč ve slalomu a obřím slalomu a družstvo chlapců ve sjezdovém lyžování (putovní pohár MP ČSR).

Rekordy učňovského dorostu ministerstva průmyslu ČSR:

Jan Syrovátko dosud drží rekord v disku 1,5 kg (39,78 m – Jindřichův Hradec 1971) a v oštěpu 600 g (52,60 m, Ostrava 1971). Byl členem resortní štafety 4×100 m (47,4 sek. Ostrava 1971).

Jaroslava Reitzová (rekord do roku 1977) byla členka resortní štafety 4×100 m(52,7 sek. Bratislava 1973). Marie Vlnová, Jaroslava Reitzová a Jana Vomáčková – štafety 3×600 m m(5:52,4 min. Otrokovice 1972). Jaroslav Šolc (rekord do roku 1975) – dálka chlapci ml. (622 cm Bratislava 1973).

Jana Kopecká (rekord do roku 1973) – členka resortní Štafety 4×100 m (54,8 sek. Ostrava 1971).

Ročník OU Tiba – pořadatel celoresortního přeboru Celkové umístění v MP ČSR Umístění v TOKu Umístění v GŘBP

1976/77

6. ročník

37. místo 17. místo 6. místo

1975/76

5. ročník

Lyžování běžecké a sjezd

Branný závod

10. místo 3. místo 1. místo

1974/75

4. ročník

17. místo 6. místo 2. místo

1973/74

3. ročník

Lyžování sjezdové 13. místo 3. místo 1. místo

1973/72

2. ročník

Lyžování sjezdové 7. místo 3. místo 1. místo

1971/72

1. ročník

Lyžování sjezdové

Házená dívky

2. místo 1. místo 1. místo

Úspěchy ve sportovních přeborech MP  ČSR

Reprezentace na olympiádách

Reprezentace našich učňů za ministerstvo průmyslu ČSR na letních (LOUD) a zimních (ZOUD) olympiádách učňovského dorostu ČSSR

Na 1. letní olympiádě učňovského dorostu v Ostravě v roce 1971 soutěžilo 14 učňův atletice a v házené. Nejúspěšnější byl Jan Syrovátko, který získal zlatou medaili a 1. místo v oštěpu a stal se Přeborníkem učňovského dorostu ČSSR. Stříbrnou medaili a 2. místo na 4×100 m získala Jana Kopecká.

Na mistrovství učňovského dorostu ČSSSR v atletice v Povážské Bystrici v r. 1972 bylo 8 našich učňů, kteří soutěžili v atletice. Stříbrnou medaili a 2. místo v oštěpu získal Jan Syrovátko.

  1. ZOUD v Havířově v roce 1972 se zúčastnilo 5 našich učňů ve sjezdovém lyžování a v košíkové. 3. místo v košíkové a bronzovou medaili získaly Jaroslava Reitzová a Vlasta Stolínová.

Na 2. LOUD v Bratislavě v roce 1973 reprezentovalo ministerstvo průmyslu ČSR 8 našich učňů v atletice a v házené. První místo v dálce, zlatou medaili a titul Přeborník učňovského dorostu ČSSR získal Jaroslav Šolc, 2. místo a stříbrnou medaili v oštěpu a 3. místo a bronzovou medaili v kouli získal Jan Syrovátko. Jaroslav Šolc také vybojoval 3. místo na 100 m a získal bronzovou medaili.

Na třetí ZOUD ve Svitu v roce 1974 reprezentovali MP ČSR dva naši učni ve sjezdovém lyžování. Hana Kazdová získala dvě bronzové medaile –  za slalom a obří slalom.

Na třetí LOUD v Praze roku 1975 reprezentoval MP ČSR jeden náš učeň v atletice. Na čtvrtý ZOUD v Mostě v roce 1978 se zúčastnili soutěže ve sjezdu dva naši učni.

Jmenný seznam vedení a pracovníků odborného učiliště a přehled absolventů za 10 let

Vedení učiliště a další pracovníci

Flégel Jaroslav – ved. OU a řed. Závodu Strž, od 1. 9. 1968, odešel na závod Zálabí;

Švejda Miroslav – zást. ved. OU s. Flegela a později vedoucí OU, od 1. 9. 1968 do 1. 5. 1972;

Rolf Vladimír – ved. OU, od 1971 do 30. 9. 1975 (odchod do důchodu);

Relj Rudolf – vedoucí OU, od 1. 10. 1975 dosud;

Ponikelská Marie – adm. pracovnice OU, od 18. 4. 1973 dosud;

Rainová Eva – účetní a hospodářka OU, od 1. 1. 1972 dosud;

Šimůnková Ludmila – adm. pracovnice OU, od 18. 4. 1973 dosud;

Antoš Jaroslav – domovník DN, od 1. 9. 1968 do 21. 4. 1977 (odchod do důchodu);

Kejzar Jiří – domovník DM, od 1. 4. 1977 dosud;

Hulíková Milada – domovnice-školnice, škola OU, od 16. 8. 1965 dosud;

Šormová Helena – uklízečka ve škole OU, od 19. 3. 1973 dosud;

Farrová Božena – uklízečka DM, od 3. 9. 1975 dosud;

Koppová Marie – strážná DM, od 19. 5. 1976 dosud;

Košťálová Karolína – strážná DM, od 18. 10. 1976 dosud.

 

Pedagogičtí pracovníci

Potůček Karel – zástupce pro teoretickou výuku, od 1968 – dosud;

Voděrek Jiří – učitel TV a odb. předm. text., od 1968 – dosud;

Strouhal Otakar – středoškol. profesor Č, ON, od 1968 – dosud;

 

Strana 36

Volfová Miluše – středoškol. profesorka M, od 1968 – dosud;

Martinec Jaroslav – učitel odb. předmětů textil., od 1968 – 1973;

Ballasko Michael – učitel Ch. od 1968 – 1971;

Holcová Irena – učitelka odb. předmětů text., od 1968 – 1973;

Urbanová Eva – středoškol. profesorka Č, TV, od 1968 – 1973;

Pavelka Stanislav – učitel odb. předmětů strojírenství, od 1969 – dosud;

Grúzová Jiřina – učitelka odb. předmětů text., od 1971 – dosud;

Kačerová Iva – učitelka odb. předmětů text., od 1971 – dosud;

Remešová Hana – středoškol. profesorka Č, TV, od 1970 – 1971;

Ing. Pohl Zdeněk – středoškol. profesor odb. předmětů text., od 1973 – dosud;

Ing. Dobiáš Jaroslav – středoškol. profesor odb. předmětů text., od 1973 – dosud;

Rašínová Libuše – Středoškol. profesorka M, od 1974 – 1975;

Bělinová Marcela – středoškol. profesorka TV, BV, od 1977 – dosud;

V letech 1948 – 1958 zajišťovali teoretickou výuku soudruzi Vladimír Fejk, Stanislav Bensch, Jaroslav Jakoubek, Jiří Voděrek a Karel Potůček, na učňovské škole ve Dvoře Králové n. L. Pak v letech 1958 – 1968 ještě řada učitelů a středoškolských profesorů z UŠ a SPŠT.

Ředitel: Josef Janeček, zástupce Vladimír Fejk.

V roce 1968 pak někteří z učitelů UŠ přešli do školy odborného učiliště n. p. Tiba.

 Vychovatelky a vychovatelé na domově mládeže

Strouhal Artur – vychovatel a vedoucí DM od 1. 9. 68, zást. Vedoucího OÚ a mimoškol. a mimopr. činnost, od 29. 10. 52 – dosud;

Charvátová Jiřina – vychovatelka, od 12. 10. 59 – dosud;

Vinšálková Eva – vychovatelka, od 10. 4. 61 – dosud;

Pichová Danuše – vychovatelka, od 3. 1. 1968 – 31. 1. 1972;

Vitvarová Jitka – vychovatelka, od 2. 11. 64 – mateřská dovolená 1974;

Halířová Milena – vychovatelka, od 7. 9. 1970 – mateřská dovolená 1974;

Mottl Josef – vychovatel, od 28. 9. 1970 – 31. 8. 1972;

Šourek Josef – tělovýchovný instruktor – vychovatel, od 1. 12. 71 – 15. 9. 1975;

Patzáková Jaroslava – strážná a pom. Vychovatelka, od 21. 2. 72 – 1. 12. 1976;

Mořaňová Ludmila – vychovatelka, od 1. 4. 72 – 20. 1. 1976 mateř. Dovolená;

Prokešová Dagmar – vychovatelka, od 5. 3. 73 – 28. 9. 1973 mat. dovolená;

Bartoš Přemysl – vychovatel, od 8. 10. 73 – 7. 2. 74;

Černohubová Hana – vychovatelka, od 26. 8. 74 – 15. 11. 1977 mat. dovolená;

Pryšingerová Věra – vychovatelka, od 15. 3. 75 – dosud;

Odvárka Petr – tělovýchovný instruktor – vychovatel, od 4. 11. 75 – 3. 12. 1975;

Kubů Eva – vychovatelka, od 1. 1. 76 – dosud;

 

Strana 37

Ruda Boris – tělovýchovný instruktor – vychovatel, od 9. 8. 76 – 31. 3. 1977;

Špringerová Květa – vychovatelka, od 1. 9. 76 – dosud;

Šimek Jaroslav – tělovýchovný instruktor – vychovatel, od 1. 11. 77 – dosud;

Hubený Bohuslav – vychovatel, od 7. 11. 77 – dosud;

Mistři odborného výcviku

Mistři odborného výcviku pracovali před i po zřízení OU na jednotlivých závodech a to jako zaměstnanci těchto závodů. Odborným učilištěm byli řízení metodicky. Pod odborné učiliště byli převedeni dnem 1. 10. 1974 tito mistři:

Rejl Rudolf – záv. Strž, do 30. 9. 1975, potom ved. OU;

Stolín Jaroslav – závod Slovany, dosud;

Tomáš Miloslav – závod Slovany, dosud;

Španiel Ladislav – závod Zálabí – úprava, do 29. 2. 1976 (odchod do důchodu);

Tomíček Vlastimil – závod Zálabí – tkalcovna, dosud;

Machek Zdeněk – závod Vorlech – tkalcovna, do 23. 9. 1975 (odchod na PŘ);

Rubanová-Šmídová Marie – závod Vorlech – tkalcovna, od 24. 9. 1975 – 17. 12. 1977, mateřská dovolená;

Kirschová Ludmila – závod Pod Nádražím, od 15. 12. 1975 dosud;

Hynková Marie – závod Strž, od 1. 1. 1976 dosud;

Strejček Jaroslav – závod Zálabí – úpravna, od 1. 3. 1976 dosud;

Šmíd Josef – vrchní mistr odb. výcviku, od 26. 4. 1976 dosud;

Patková Ludmila – závod Vorlech – pletárna, od 1. 1. 1978 dosud;

Zaměstnanci internátní kuchyně

Kejzar Jan – vedoucí kuchyně, od 1976 do 1. 7. 1977 (odchod do důchodu);

Bedrníček Karel – kuchař a skladník, od 7. 11. 63 – dosud;

Šimůnková Elvíra – pomocná kuchařka, od 13. 11. 64 – dosud;

Tomanová Jana – pomocná kuchařka, od 1. 1. 65 – dosud;

Richter Zdeněk – kuchař, od 4. 1. 65 – 13. 1. 75;

Visingerová Marie – pomocná kuchařka, od 3. 1. 67 – dosud;

Kofránková Milada – pomocná kuchařka, od 2. 10. 67 – 1. 3. 74;

Špeťuchová Anna – pomocná kuchařka, od 1. 1. 71 – dosud;

Mencová Božena – pomocná kuchařka, od 1. 1. 72 – 11. 11. 74;

Bujárková Marta – pom. Síla, od 1. 1. 72 – 15. 6 74 (mateřská dovolená);

Výprachtická Anna – pom. Síla, od 10. 1. 72 – dosud;

Nápravníková Františka – pom. Síla, od 2. 4. 73 – 4. 9. 76;

Kaislerová Bohumila – pomocná kuchařka, od 2. 5. 73 – 31. 7. 76;

Rais Miroslav – kuchař, od 8. 4. 75 – dosud;

Bucharová Marie – pomocná síla, od 4. 10. 76 – dosud;

Hubková Miluše – pomocná kuchařka, od 25. 11. 76 – dosud;

Stříbrná Marie – vedoucí kuchyně, od 1. 8. 77 – dosud;

Filová Anjela – pomocná kuchařka, od 17. 11. 77 – dosud;

V internátní kuchyni často obětavě vypomáhaly důchodkyně, které pracovaly krátkodobě a nejsou v seznamu uvedeny.

Úvodem

Historický vývoj města Dvora Králové je těsně spjat s řemeslnou výrobou, v níž zvláště vynikali tkalci a barvíři. Od nepaměti se zde podomácku vyráběla plátna a od druhé poloviny osmnáctého století také bavlněné kalumky. Vznikaly první továrny.

Znárodněním textilního průmyslu se vytvořily nové podmínky pro práci českých textiláků a současně i požadavky na přípravu kvalifikovaných dělníků. Znárodněním v roce 1984 závodů J. Hrocha – bělidla ve Strži s rozhodnutím o přebudování objektu na školní závod zušlechťovací, dochází k historickému počátku přípravy mládeže pro dělnická povolání při národním podniku Tiba.

V podnikové základní učňovské škole, v budově dnešního domova mládeže v Hakenově ulici se připravovali budoucí běliči, úpraváři, barvíři, strojířní a filmoví tiskaři, rytci, tkalci a přadláci. V roce 1958 dochází ke zrušení podnikové základní učňovské školy a učni přešli do státní učňovské školy.

Významným datem ve výchově a přípravě budoucích kvalifikovaných pracovníků je 1. 9. 1968. Národní podnik Tiba zřizuje komplexní odborné učiliště, které zajišťuje teoretickou i praktickou výuku pro 300 učňů ve dvouletých oborech seřizovač, barvíř, strojní a filmový tiskař, rytec, strojní zámečník a soustružník. Pro ubytování učňů je vybudován nový domov mládeže v ulici Zdeňka Nejedlého s kapacitou 180 lůžek. Samostatná škola je na Slovanech, zrušen je školní závod a pracoviště pro odborný výcvik jsou na závodech národního podniku Tiba Zálabí, Vorlech, Strž, Slovany, Pod nádražím.

S realizací nové československé výchovně vzdělávací soustavy dochází k obsahové i organizační přestavbě odborného učiliště.

Rozhodnutím generálního ředitelství bavlnářského průmyslu v Hradci Králové došlo 1. 9. 1979 ke zřízení jednoho ze sedmi středních odborných učilišť bavlnářského průmyslu. Střední odborné učiliště vzniklo z bývalého odborného učiliště národního podniku Tiba a učňovských středisek při závodech národního podniku Tiba Mostek, Josefův Důl, národního podniku Mileta v Hořicích v Podkrkonoší a národního podniku Strojtex ve Dvoře Králové nad Labem. Jsou postupně zavedeny nově koncipované učební obory tkadlena, přadlena, rytec kovů, textilní chemik pro potiskování a úpravu textilií a obráběč kovů.

V souvislosti s navýšením počtu žáků na středním odborném učilišti dochází k realizaci investiční výstavby – přestavba čtyř učeben pro teoretickou výuku a domov mládeže v Koněvově ulici s předáním do užívání 1. 9. 1982. Postupně jsou modernizována pracoviště odborného výcviku na závodech národního podniku Tiba, národního podniku Strojtex a Mileta. K 1. 9. 1986 je předáno do užívání nové stravovací zařízení v ulici Zdeňka Nejedlého. Které si vyžádalo investiční náklady 10 milionů Kč. V současné době se realizuje výstavba domova mládeže v areálu středního odborného učiliště s kapacitou 180 lůžek a sportovních hřišť pro vyžití žáků ve výchově mimo vyučování. 6Termín předání do užívání 1. 9. 1988.

V dnešních podmínkách se ve středním odborném učilišti realizuje výuka 500 žáků pro 13 národních podniků a lze si jen do budoucna přát, aby výuka plnila vysokou kvalifikační úroveň textilních dělníků dle požadavků závodů, aby tak šířili dobrou tradici textiláků prostřednictvím kvalitních výrobků v celém světě.

V současné době se vyučují na středním odborném učilišti ve Dvoře Králové nad Labem tyto učební obory:

Tříletý učební obor přadlák, přadlena s odborným zaměřením pro zpracování textilních vláken.

Tříletý učební obor tkadlen s odborným zaměřením pro plošné textilie.

Tříletý obor textilní chemik s odborným zaměřením pro úpravu textilií.

Tříletý učební obor textilní chemik s odborným zaměřením pro potiskování textilií.

Tříletý učební obor rytec kovů s odborným zaměřením pro tiskací a razící válec.

Tříletý učební obor obráběč kovů se zaměřením pro univerzální obrábění.

Dvouletý učební obor výroba konfekce pro absolventy 8. tříd základní školy – upraveným učebním plánem pro absolventy 7. a nižších tříd základní školy.

Studium při zaměstnání studijního oboru průmyslová chemie pro absolventy tříletých učebních oborů textilní chemik, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Přadlák s odborným zaměřením pro zpracování textilních vláken

V tomto učebním oboru se připravují dívky i chlapci, kteří po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky pracují na strojích posukovacích, předpřádacích a dopřádacích.

V prvním ročníku seznámí mistr odborné výchovy žáky se základními ustanoveními pracovních norem, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím požadavkům výuky ve středním odborném učilišti. V navazujících tematických celcích se žáci formou exkurzí seznámí s technologickými postupy používanými v přádelnách.

Počínaje 2. ročníkem je obsah učiva zaměřen na obslužní činnost u strojů používaných v běžných provozech přádelnické výroby. Textilní materiál se myká, posukuje, předává a dopřává. Odborný výcvik v 3. ročníku je zaměřen na postupné rozšiřování pracovního úseku za využití dovedností a znalostí získaných ve druhém ročníku.

Přadleny dosahují různých ocenění v soutěžích Zenit, organizovaných SOU, n. p. Tiba a VHJ GŘ BP.

Přadlák s odborným zaměřením pro zpracování textilních vláken

V tomto učebním oboru se připravují dívky i chlapci, kteří po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky pracují na strojích posukovacích, předpřádacích a dopřádacích.

V prvním ročníku seznámí mistr odborné výchovy žáky se základními ustanoveními pracovních norem, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím požadavkům výuky ve středním odborném učilišti. V navazujících tematických celcích se žáci formou exkurzí seznámí s technologickými postupy používanými v přádelnách.

Počínaje 2. ročníkem je obsah učiva zaměřen na obslužní činnost u strojů používaných v běžných provozech přádelnické výroby. Textilní materiál se myká, posukuje, předává a dopřává. Odborný výcvik v 3. ročníku je zaměřen na postupné rozšiřování pracovního úseku za využití dovedností a znalostí získaných ve druhém ročníku.

Přadleny dosahují různých ocenění v soutěžích Zenit, organizovaných SOU, n. p. Tiba a VHJ GŘ BP.

Tkadlena s odborným zaměřením pro plošné textilie

 Chlapci a děvčata se v tomto učebním oboru připravují pro povolání tkadleny. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek absolventi pracují na stanoveném tkalcovském úseku. V odborné výchově v 1. ročníku se žáci seznamují s úvodem do tkalcovství a s přípravou materiálu pro tkaní. Ve druhém ročníku žáci vykonávají základní pracovní úkony jako je nabíjení, výměna člunků, navádění do brda a do paprsku, odstraňování vad a vlastní tkaní.

Náplní odborné výchovy ve 3. ročníku je prohlubování a upevňování vědomostí, dovedností a návyku pro produktivní práci a také na postupné rozšiřování pracovního úseku tkadleny. V soutěži Zenit dosáhly žákyně, tkadleny SOU, ocenění v rámci n. p. Tiba i GŘ BP.

Textilní chemik s odborným zaměřením pro potiskování textilní

Tento učební obor připravuje chlapce i dívky k zvládnutí odborných prací spojených s potiskováním textilií a přípravou tiskových barev. V 1. ročníku žáci získají ucelený přehled o předúpravě textilií, barvení, potiskování, odvodňování, sušení, povrchové úpravě textilií, o dokončovacích úpravárenských procesech a o závěrečných úpravenských operacích.

Ve 2. ročníku se žáci seznamují s obsluhou strojních zařízení pro šablonový tisk, s obsluhou strojního zařízení pro válcový tisk z hloubky, s obsluhou zařízení přípravy textilií pro tisk s obsluhou zařízení pro vyvíjení a fixaci barviv.

Ve 3. ročníku se žáci seznámí s obsluhou strojního zařízení pro šablonový a válcový tisk a aplikací technologických postupů, přípravou a použitím tiskových barev a údržbou zařízení pro vyvíjení a fixaci barviv, s pracemi na pomocných zařízeních v textilní tiskárně. V období odborného rozvoje si žáci osvojují, ověřují a prohlubují vědomosti a dovednosti na produktivní práci. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky jsou absolventi zařazeni k strojnímu zařízení pro tisk tkanin šablonový i válcový, kde získávají další odbornou praxi.

Tiskaři se aktivně zapojují do soutěže Zenit v celopodnikovém kole.

Textilní chemik s odborným zaměřením pro úpravu textilií

Učební obor textilní chemik-chemička je větveným učebním oborem se třemi odbornými zaměřeními a dvěma specializacemi. V našem SOU připravujeme žáky na povolání textilní chemik s odborným zaměřením pro úpravu textilií a s odborným zaměřením pro potiskování textilií.

V 1. ročníku je příprava společná. V této době je obsah přípravy úvodem do problematiky zušlechťování textilií. Žáci získávají ucelený přehled o předúpravě textilií, barvení, odvodňování, sušení, tepelném zpracování, o povrchové úpravě textilií, o dokončovacích úpravárenských procesech a závěrečných úpravárenských operacích.

Počínaje 2. ročníkem se příprava obsahově člení podle jednotlivých odborných zaměření. Obsah přípravy v odborném zaměření pro úpravu textilií ve 2. a 3. ročníku je zaměřen na pracovní činnosti v předběžné úpravě (přípravné práce, opalování, odšlichtování, vyváření, bělení, mercerace, praní odvodňování) v barevně, v tiskárně) šablonový tisk, stoly a stroje, zařízení pro válcový tisk, paření) v úpravě (sušící a rozpínací zařízení, povrchová úprava a úprava vlasových textilií) a na závěrečné práce ve skládárně (klasifikace, měření, nabálení, zdvojování a expedice).

Po vykonání závěrečné zkoušky jsou absolventi zařazeni v úpravárenském provozu na jednotlivá strojní zařízení v bělidle, v prádelně, v úpravně, česárně a skládárně. V soutěži Zenit dosahují absolventi učebního oboru textilní chemik se zaměřením pro úpravu textilií v rámci n. p. Tiba dobrých umístění.

Rytec kovů a odborným zaměřením pro tiskací a razící válce

V tomto učebním oboru se připravují dívky i chlapci pro ruční rytí jednoduchých plošných vzorů na tiskacích válcích, včetně jejich oprav.

Žáci v 1. ročníku v odborném výcviku si osvojují základní dovednosti v ručním zpracování, rytí a sekání kovů.

Ve druhém ročníku si žáci rozšíří své dovednosti při rytí vzorů na měděný tiskací válec a do oceli. Osvojí si také dovednosti při přípravě rytiny vzoru fotomechanickou cestou a při přenášení vzoru na tiskací válec.

Ve třetím ročníku si žáci prohlubují dovednosti specifické pro pracovní činnost při rytí molet a válců, moletování válců a kreslení vzorů. V období odborného rozvoje si osvojují, ověřují, prohlubují vědomosti a dovednosti na produktivní práci. Absolventi jsou zařazováni do ústřední rytebny nebo na závody n. p. Tiba k údržbě tiskacích válců.

V soutěži Zenit dosahují rytci mnoha ocenění. Svými výrobky-rytinami se zúčastňují soutěže celoučilištní, n. p. Tiba a GRBT.

Obráběč kovů s odborným zaměřením pro univerzální obrábění

Chlapci a dívky po ukončení přípravy v uvedeném učebním oboru a úspěšném vykonávání závěrečné zkoušky jsou připraveni na výkon základních prací při strojním obrábění materiálu, zejména kovů soustružením, frézováním a vrtáním v sériové a hromadné výrobě.

V 1. ročníku a v I. pololetí je výuka odborného výcviku zaměřena především na zvládnutí nejdůležitějších operací ručního zpracování kovů. Ve II. Pololetí se probírá základní učivo strojního obrábění kovů, obsahem je praktická činnost – práce na strojích. Tím se vytváří podmínky pro lepší zvládnutí náročného učiva ve vyšších ročnících.

Ve 2. a 3. ročníku je učební osnova rozdělena na tři druhy strojního obrábění: soustružení, frézování a vrtání. Cílem odborného výcviku je naučit žáky obsluhovat a nastavovat základní druhy kovoobráběcích strojů a připravovat je pro všechny typy strojírenské výroby V odborném rozvoji se zaměřují na procvičování prací, které budou provádět po vyučení.

Obráběči kovů se pod vedením svých mistrů zúčastňují soutěže Zenit, ve které dosahují tradičně výborných úspěchů.

Výroba konfekce

Chlapci a dívky po ukončení přípravy v učebním oboru výroba konfekce a po dalším úspěšném vykonání závěrečné zkoušky zvládnou jednoduché práce v zakázkové i průmyslové výrobě.

V 1. ročníku mistři odborné výchovy žáky seznámí se základy šití a žehlení, obsluhují speciální šicí stroje, zhotovují jednoduché části výrobků, zhotovují díly jednotlivých výrobků.

Ve 2. ročníku žáci zhotovují jednoduché díly výrobků z hlediska výrobního programu výrobní jednotky. Například: vyskřipování ruční, strojní stříhání, obrubování na krátko i po útku, skládání a adjustace. Žáci se zúčastňují základního kola soutěže Zenit, pořádaného SOU.

Výchova mimo vyučování

Úkolem výchovy mimo vyučování je plánovat a organizovat aktivní využívání volného času žáků. Toto vše probíhá v zájmových kroužcích, základních organizačních SSM a ve výchovných skupinách, v současné době na třech domovech mládeže.

Pro zvládnutí a zpestření této činnosti je navázána spolupráce se Závodním klubem ve Dvoře Králové nad Labem, se Spojeným klubem pracujících v Hořicích a Mladé Boleslavi, s městským výborem SSM ve Dvoře Králové nad Labem, s Klubem mládeže SSM Trend Trutnov, s Domem pionýrů a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem a Hořicích, s pionýrskou skupinou ve Dvoře Králové nad Labem, s SOU hornickým v Malých Svatoňovicích, SOU obchodním ve Dvoře Králové nad Labem a SOU zemědělským v Hořicích, se Socialistickou akademií v Trutnově, Jičíně a v Mladé Boleslavi a dalšími institucemi a organizacemi.

Socialistický svaz mládeže

Nedílnou součástí výchovy mimo vyučování je svazácký život na SOU. Původně na SOU byli všichni žáci organizováni v jedné ZO SSM. Pro zkvalitnění práce I svazáckého života byly založeny ročníkové základní organizace a v roce 1987 na podzim třídní základní organizace SSM. Tímto rokem se stává ZO SSM žákům bližší, prohlubuje se zájem o práci a je I snažší výchovné působení pedagogů na svazáky, o čemž svědčí I výsledky v soutěži ZO SSM.

V letošním školním roce 1987-88 došlo ke změně v tom smyslu, že 1. Ročníky pracují dle vydané metodiky Radim a základní organizace zakládají dle zájmu žáků.

SSM se podílí na zajišťování kulturních, sportovních a společenských akcí v rámci VMV, na sběru odpalových surovin I na brigádnické činnosti.

Každoročním vyvrcholením politického vzdělávání SSM je Společenská akademie, na kterou jsou vybrána nejlepší družstva svazáků s postupem dříve do oborových a resortních kol, nyní do okresního kola, kterého jsme byli v loňském a letošním roce spolupořadateli.

Kulturní činnost

Součástí výchovně vzdělávacího plánu je I zapojení žáků do zájmové činnosti. Zájmová kulturní činnost je soustředěna do zájmových kroužků a na ostatní kulturní akce.

Ze zavedených kroužků se těší největší pozornosti žáků pěvecký, dramatický, foto a taneční kroužek. Estetické působení na žáky a praktické dovednosti rozvíjíme v kroužku šití, pletení a vyšívání. Do této oblasti je zařazena I společenská výchova. Kurs společenského chování a tance je pořádán ve spolupráci s SOU hornickým v Malých Svatoňovicích.

Kulturní cítění žáků nerozvíjíme jen aktivní prací v zájmových kroužcích, ale i pořádání a návštěvou kulturních pořadů a akcí vlastních, či v rámci města, či okresu a kraje. Náplň vlastních klubových pořadů a kulturních akcí si zajišťuje klubová rada složená ze žáků v rámci SSN.

Na SOU vychází pravidelně pro vnitřní potřebu časopis Interčas, jehož vydávání řídí žákovská redakční rada SSM. Další formou, kterou využíváme pro rozvoj osobnosti žáků, je činnost žákovských knihoven na domovech mládež, půjčovatelská diskotéka, putovní výstavy z městského muzea a další.

 

Sportovní činnost

Sportovně branná činnost pro žáky SOU je organizována pravidelnou činností zájmových kroužků jako například odbíjené, stolního tenisu, střeleckého, parašutistického, džezgymnastiky a další formou soutěží organizovaných na SOU, či účastí na soutěži ministerstva průmyslu a podobně.

Mezi tradiční soutěže na SOU patří například: týden učňovské tělovýchovy, Běh okolo Slovan, soutěže ve střelbě ze vzduchovky, soutěž o nejsilnějšího žáka a nejzdatnější žákyni, učňovská laťka, přespolní a orientační běhy a další.

Již po několik let se už úspěšně plní podmínky turistických odznaků 100 jarních km a 100 zimních km turistickými vycházkami do okolí Dvora Králové nad Labem a Hořic a výlety po krásách naší vlasti.

Každoročně je naše SOU pověřováno v rámci ministerstva průmyslu ČSR pořadatelství sportovních, krajských či celoresortních soutěžích, jako např. v letošním roce jsme pořadateli krajského i celoresortního přeboru ve Víceboji Rudého práva a krajského kola v přespolním běhu.

Nejvýznamnější výsledky ve sportovních a kulturních soutěžích za poslední období

V rámci ministerstva průmyslu ČSR:

Disciplína Umístění Rok
Výstava učňovských prací – oborová 1 1981
Umělecký přednes 3,4 1982
Víceboj Rudého práva 2,3 1982
Stolní tenis 4 1983
Umělecký přednes, zpěv, malé jevištní formy 1,2 1983
Atletika 1,1,3,3 1983
Výstava uč. prací – oborová 2 1983
Turistický branný závod 3 1984
Umělecký přednes 3 1984
Stolní tenis 1 1984
Turistický Branný závod 4 1985
Lyžování sjezdové 1 1985
Stolní tenis 2 1985
Zpěv – píseň umělá 1 1985
Malé jevištní formy 2 1985
Atletika 1 1986
Stolní tenis 1,3 1986
Malé jevištní formy 3 1986
Společenský tanec 4 1986
Zpěv 3 1987
Umělecký přednes 4 1987

Ostatní soutěže:

Disciplína Umístění

Rok

 

Atletická olympiáda (okres) 1,1,1 1981
Festival uměl. Přednesu (okres) 2,3 1981
Atletická olympiáda (okres) 1,1,2,2 1983
Festival uměl. Přednesu (okres) 3 1983
Zadáno pro učňovské mládí (okres) 3 1983
Puškinův památník (okres) 1 1984
Malá kopaná (okres) 2 1985
Stolní tenis (okres) 2,3,4 1985
Festival uměl. přednesu (okres) 1,2 1985
Společenský tanec (okres) 4 1985
Puškinův památník (okres) 4 1985
Házená (kraj) 5 1986
Atletická olympiáda (okres) 2 1986
Hledáme nové talenty (kraj) 3 1986
Společenský tanec (okres) 4 1986
O zemi, kde zítra… 2 1986
Festival uměl. přednesu 3 1986

Žáci, kteří v kulturní oblasti dosáhli významných úspěchů za posledních 10 let:

Daniela Sceranková, Miroslava Tesařová, Marcela Švihlová, Marie Balvínová, Marcela Vrbická, Jaroslava Stránská, Martina Kučerová, Dagmar Srpková, Jaroslava Knotková, Renata Kolesová, Eva Malá, Ivana Cvrková, Miroslava Pátecká, Eva Nováková, Ivana Strnádková, Ivana Višňáková, Marcela Klabalová, Šárka Martinů, Eliška Volejníková.

Žáci, kteří ve sportovní oblasti dosáhli významných úspěchů za posledních 10 let:

Miroslav Foff, Hana Faltová, Jaroslav Ježek, Martin Truneček, Josef Zajíc, Marie Luštincová, Pavla Myšičková, Miroslav Berger, Pavel Wávra, Roman Hála, Monika Rozsypalová, Zdena Hubáčková, Ladislav Hamřík, Jan Liška, Jan Mikulka, Karel Schmidt, Jana Damová, Martin Bujalský, Hedvika Vlčková, Jana Sehnalová, Jiří Šeda, Bohuslav Rozporka, Zdeněk Stöhr.

NEJLEPŠÍ UČNI MINISTERSTVA PRŮMYSLU ČSR:

Školní rok:

1978-79               Ludmila Rejlová               rytec kovů

1981-82               Ivana Višňáková              rytec kovů

1985-86               Daniela Sceranková       tkadlena

1986-87               Božena Machková          tkadlena

 

NEJLEPŠÍ UČNI BAVLNÁŘSKÉHO PRŮMYSLU:

Školní rok

1973-74               Věra Sedláčková              – tiskařka

1974-75               Jitka Škodová                    – úpravářka

Jaroslava Tesljuková      – úpravářka

Danuše Mühlová             – úpravářka

1975-76               Jana Valášková                – úpravářka

Milena Winklerová        – úpravářka

1976-77               Renata Kitlerová             – tiskařka

Yveta Litavcová                – tkadlena

1977-78               Alena Šimková                 – úpravářka

Anna Kupčíková               – tkadlena

Marie Schleicherová      – tkadlena

1978-79               Marie Reitrová                 – úpravářka

Monika Višňovská          – tkadlena

Růžena Širotníková        – tkadlena

1978-80               Jana Poloprutská             – přadlena

Strana 15

Jitka Michalíková            – úpravářka

Absolventi v letech 1948-1988:
učební obor profese absolvovalo žáků studijní obor (s maturitou) pro absolventy učebních oborů
bělič* 118
úpravář 1098
barvíř 269
tiskař 536
rytec 115
přadlák 553
tkadlec 1093
seřizovač* 287
zámečník* 314
instalatér* 7
soustružník* 22
obráběč kovů 207
výroba konfekce 125
průmyslová chemie
studijní obor při zaměstnání 18
textilní průmysl
studijní obor při zaměstnání 6
c e l k e m 4744 24
Absolvovalo ročně v průměru 118 žáků
* zaniklé učební obory

NEJLEPŠÍ VÝCHOVNÍ PRACOVNÍCI BAVLNÁŘSKÉHO PRŮMYSLU:

1974:        Bohuslav Jerie, mistr odborné výchovy

Ladislav Španiel, mistr odborné výchovy

1975:        Rudolf Rejl, vedoucí odborného učiliště, n. p., Tiba

Eva Vinšálková, vychovatelka

Božena Antošová, vedoucí šicího kroužku

1978:        Karel Potůček, zástupce vedoucího OU pro teoretickou výuku

Eva Vinšálková, vychovatelka

1979:        Jiřina Charvátová, vychovatelka

Jaroslav Šimek, sportovní instruktor

Josef Šmíd, zástupce vedoucího OU n. p. Tiba pro odbornou výchovu

1980:        Jiří Voděrek, učitel

1981:        Jaroslav Stolín, mistr odborné výchovy

Rudolf Rejl, ředitel středního odborného učiliště

1982:        Vlasta Suchá, vedoucí místně odloučeného pracoviště, Mostek

1983:        Ludmila Kirschová, vedoucí domova mládeže

1985:        Eva Štefflová, vedoucí místně odloučeného pracoviště, Josefův Důl

 

ZAMĚSTNANCI SOU K 31. 1. 1988

Jaroslav Šimek                  ředitel SOU

Ing. Terezie Orságová    zástupce ředitele SOU pro OV

PaedDr. Josef Šiman      zástupce ředitele SOU pro VMV

Karel Potůček                   zástupce ředitele SOU

pro teoretické vyučování

Simona Dědková             učitelka

Ing. Jaroslav Dobiáš       učitel

Eva Havlíková                   učitelka

Iva Kačerová                     učitelka

Stanislav Pavelka            učitel

Ing. Antonín Pech           učitel

Ing. Alena Sedliská         učitelka

PhDr. Zdeněk Schroll     učitel

PhDr. Otakar Strouhal učitel

Zdeněk Šmíd                     učitel

Ing. Miroslava Teichmanová učitelka

Bohuslav Topinka           učitel

RNDr. Helena Valtrová učitelka

Jiří Voděrek                       učitel

Miluše Volfová                 učitelka

Ing. Jana Hlavatá             učitelka MOP Hořice

PaedDr. Renata Hradecká

učitelka MOP Hořice

RNDr. Marcela Karasová učitelka MOP Hořice

Ing. Jana Tichá                  učitelka MOP Hořice

 

Vlasta Capicarová           mistrová OV

Marie Hynková                mistrová OV

Miloš Kastner                   mistr OV

Jan Klátik                            vrchní mistr OV

Bohumil Lár                       mistr OV

Radka Pušová                   mistrová OV

Jaroslav Strejček              mistr OV

Marie Šmídová                 mistrová OV

Jaroslav Stolín                  mistr OV

Rudolf Voňka                    mistr OV

Ludmila Kirschová          vedoucí DM

Hvězdoslava Ebnenová vychovatelka

Monika Exnerová            vychovatelka

Jana Fridrichová              vychovatelka

Jiřina Charvátová            vychovatelka

Božena Kazdová              vychovatelka

Helena Kirschová            vychovatelka

Romana Kopecká            vychovatelka

Martina Kozová               vychovatelka

Renata Mědílková          vychovatelka

Hana Labská                      vychovatelka

Růžena Nováková           vychovatelka

Jiřina Rubáčková             vychovatelka

Dana Sedláčková             vychovatelka

Jaroslav Vojta                   tělov. instruktor

Romana Krieglerová      vychovatelka

Vlasta Suchá                      vedoucí MOP Mostek

Marie Fuchsová               mistrová OV

Eva Štefflová                     vedoucí MOP

Jarmila Schinkmannová mistrová OV

Hana Vavřínová               mistrová OV

Josef Zorád                        vedoucí OP Strojtex

Petr Dušek                         mistr OV

Luboš Šolc                          mistr OV

Miroslav Šulc                                                 mistr OV

Miroslava Nováková                                  vedoucí MOP Hořice

Jana Dušková                                                mistrová OV

Hana Holubová                                            mistrová OV

Hana Horáková                                            mistrová OV

Jaroslava Hypiusová                                  mistrová Ov

Vlasta Preusslerová                                   mistrová OV

Danuše Prchlíková                                      mistrová OV

Kamila Novotná                                           vychovatelka

Dagmar Slavíčková                                     vychovatelka

Květa Šafránková                                        vychovatelka

Zdeňka Vávrová                                           vychovatelka

Miluše Bergerová                                        vedoucí IK

Bronislava Abrahamová                           pomocná síla

Luboš Čáp                                                       kuchař

Naděžda Čechová                                        pomocná síla

Martin Horáček                                            kuchař

Gerda Jarošová                                             pomocná síla

Alena Kalousová                                          pomocná síla

Ivanka Mlynářová                                       pomocná síla

Vladimír Novák                                            skladník

Marie Šedivá                                                 pomocná síla

Jana Tomanová                                            pomocná síla

Alena Zieberová                                          pomocná síla

Marie Hrušková                                           strážná

Taťána Kirschová                                         strážná

Věra Pryšingerová                                      strážná

Bedřiška Kazdová                                        strážná

Hana Šubrtová                                              strážná

Jiří Kejzlar                                                       domovník

Antoním Zikeš                                              domovník

Milada Hulíková                                          domovník

Hana Humpolová                                        uklízečka

Anna Bémová                                               uklízečka

Zdeňka Vodochodská                                uklízečka

Eva Pištorová                                                uklízečka

Květoslava Syrová                                       uklízečka

Eva Rainová                                                   hospodářka SOU

Monika Šmelhausová                                účetní

Milena Halířová                                           refer. hospod. správy

Hana Teichmanová                                     refer. hospod. správy

Vladimíra Šimůnková                                refer. hospod. správy

Marie Seifertová                                         doručovatelka

Brožuru „40 let výuky učňů při národním podniku TIBA a 20 let odborného učiliště ve Dvoře Králové nad Labem“ vydalo Střední odborné učiliště ve Dvoře Králová nad Labem nákladem 1000 výtisků, zdarma. Odpovědný redaktor Jaroslav Šimek. Fotografie Jiří Nechvíl a archiv. Vytiskly Východočeské tiskárny, n. p., Pardubice, provoz 26 Trutnov. Povoleno VčKNV pod č: kult. 287-88.

Vzpomínky češtinářky a tělocvikářky na dobu působení v SOU

Když jsem na podzim 1983 nastupovala na SOU, sídlila škola v nevyhovujících prostorách bývalé továrny na Slovanech. V některých třídách byly sloupy – pozůstatek továrny. Přes dvorek byla školní jídelna, domov mládeže (internát) byl v ul. Zd. Nejedlého (dnešní El. Krásnohorské). Vzhledem k velkému množství žáků (více jak 500) bylo potřeba navýšit kapacity školy, ubytování i školní jídelny. Postupně byl realizován nový internát u podnikového ředitelství n. p. Tiba (dnes Úřad práce) a výstavba školní jídelny a nového internátu v areálu v ulici El. Krásnohorské.

Později, když klesaly počty žáků, byla původní budova DM přestavěna na školu SOU. Přestavba byla  uvedena do provozu od 1. 9. 1996. Přestavbou  vznikly učebny pro teoretickou i praktickou výuku.

Velký počet žáků byl dán tím, že se každý  učil pro nějaký podnik. Většina žáků se připravovala pro dvorské podniky Tiba,  Strojtex a hořickou Miletu. Vzhledem k některým oborům (rytec kovů, tiskař, úpravářka, barvíř atd.) se tu učili i žáci pro jiné textilní podniky jako Texlen, Textilana, Tosta, Moravolen, Hedva, Tylex aj.

Škola připravovala v tříletých oborech  přadleny, tkadleny, textilní chemik pro úpravu a potisk textilií, rytce a obráběče kovů. Dvouleté obory byly určeny pro šičky a pracovníky v textilním průmyslu (obor Výroba konfekce a Textilní výroba).  Po roce 1989 došlo k obměně učebních oborů s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů, protože se již žáci nemuseli připravovat pro nějaký podnik, který by za ně platil praktickou výuku.

V roce1990 byl znovu byl zaveden obnovený tříletý obor seřizovač textilních strojů. Obor obráběč kovů by nahrazen strojním mechanikem. V něm se zde připravovali i vybraní chlapci z Husova domova. Nově se objevily švadleny, později se přeměnily na dámské krejčové. Se změnou v podniku Tiba, Mileta a Strojtex se některé obory přestaly vyučovat. Naopak v roce 1994 jsme od  SOU obchodního převzali obor prodavač.

Od roku 1995 bylo umožněno prodavačům a krejčovým pokračovat v denním nástavbovém studiu (Provoz obchodu a Oděvnictví) a ukončit obor maturitou. Po sloučení v roce 1998 SOU se SOŠ pokračovala výuka v učebních oborech jen v oboru prodavač (různá zaměření) a nově zavedených oborech kadeřnice a kosmetička.  Nově byl zaveden maturitní obor hotelnictví a cestovní ruch, u kterých se první ročníky vyučovaly v budově učiliště. Dnes je škola spojena ještě s budovou bývalé průmyslovky a vznikla tak SŠIS. A od září to budou zase další obory.

Jistě pro některé zůstanou vzpomínky na chmelové brigády, vybírání brambor, sklizeň jablek, lyžařské kurzy, branné kurzy a sportovní kurzy v zahraničí.

Na škole se vystřídala celá řada učitelů. Někteří přišli a zase odešli, jiní zůstali až do odchodu do důchodu. Bohužel už také někteří nejsou mezi námi – p. Potůček, p. Voděrek, Mgr. B. Topinka, PhDr. Strouhal a PhDr. Zdeněk Schroll.

Mgr. Simona Dědková

Absolventi